DOKUMENTY SZKOŁY:

 
 

 

Przedmiotowe ocenianie

 

§1. Przedmiotowe ocenianie – język polski

§2. Przedmiotowe ocenianie – historia i społeczeństwo

§3. Przedmiotowe ocenianie - język angielski

§4. Przedmiotowe ocenianie - matematyka

§5. Przedmiotowe ocenianie - przyroda

§6. Przedmiotowe ocenianie - muzyka

§7. Przedmiotowe ocenianie - plastyka

§8. Przedmiotowe ocenianie - technika

§9. Przedmiotowe ocenianie - informatyka

§10. Przedmiotowe ocenianie – wychowanie fizyczne

§11. Przedmiotowe ocenianie - religia

§12. Przedmiotowe ocenianie – kształcenie zintegrowane


 

 

 

 

§2

Przedmiotowe ocenianie -historia


 

2.1. Obszary aktywności ocenianie na lekcjach historii:

   1. ustna prezentacja wiedzy

   2. dłuższe prace pisemne (prace klasowe)

   3. krótkie prace pisemne (sprawdziany, kartkówki)

   4. zadania domowe (wybrane przez nauczyciela)

   5. prace dodatkowe (np. referaty)

   6. znajomość literatury przedmiotowej


 

2.2 Kontrolowanie osiągnięć uczniów

2.2.1 Nauczyciel powinien przeprowadzić na semestr co najmniej : w klasie IV ok. 3 prac klasowych przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu. W klasie V ok. 3 prac klasowych przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu. W Klasie VI ok. 5 prac klasowych przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu.

    2.2.2 Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w

    pracach klasowych:

poniżej 30% punktów –niedostateczny

od 30% do 49%-dopuszczający

od 50% do 74%-dostateczny

od 75% do 89% dobry

od 90% do 97%-bardzo dobry

od 98% do 100%-celujacy ( przy ocenie celującej uwzględnione są zadania nietypowe)

    2.2.3 Przy ocenianiu uczniów z dysleksja rozwojową należy uwzględnić zalecenia z PPP-P

2.3 Po ukończeniu czwartej klasy według programu ,,Moja historia” (nr programu DKOS-500-7/04 ) uczeń powinien:

    2.3.1 umieszczać wydarzenia w przedziałach czasowych

    2.3.2 obliczać upływ czasu między wydarzeniami

    2.3.3 rysować drzewo genealogiczne

    2.3.4 ustalić na podstawie daty, który to wiek i zaznaczać na osi czasu

    2.3.5 dostrzegać związki między teraźniejszością a przeszłością

    2.3.6 dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego

    2.3.7 tworzyć krótkie opowiadania o treściach historycznych.

2.4 Po ukończeniu piątek klasy według programu ,,Moja historia” (nr programu DKOS-500-7/04 ) uczeń powinien:

    2.4.1 ujmować treści historyczne w związkach przyczynowo –skutkowych

    2.4.2 uzyskiwać wiedze z różnych źródeł historycznych

    2.4.3 oceniać fakty i wydarzenia z przeszłości

    2.4.4 tworzyć opowiadania oparte na treści historycznej

    2.4.5 umieć krytycznie odnieść się do wydarzeń historycznych i współczesnych.

    2.4.6 wyrażać własne zdanie i słuchać zdania innych

    2.4.7 wyciągać wnioski z porównywania dwóch i więcej prostych informacji dotyczących

    wydarzeń i postaci historycznych.

  2.5 Po ukończeniu szóstej klasy według programu ,,Moja historia” (nr programu

  DKOS- 500-7/04 ) uczeń powinien:

    2.5.1 poszukiwać potrzebnych informacji w różnych źródłach historycznych

    2.5.2 posiąść umiejętność selekcjonowania, porządkowania i przechowywania różnych

    informacji historycznych .

    2.5.3 lokalizować czasoprzestrzenne wydarzenia z wykorzystaniem osi czasu , planu , mapy

    wykresów, tabel.

    2.5.4 dokonywać samodzielnej oceny wydarzenia historycznego.

    2.5.5 formułować uzasadnienia własnych postaw i poglądów

    2.5.6 dokonywać analizy tekstu źródłowego

    2.5.7 poszukiwać własnego miejsca na świecie korzystając z praw i obowiązków jakie mu

przysługują.

 

   2.6 Wymagania na poszczególne oceny.

2.6.1Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

     2.6.1.1 posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego

2.6.1.2 samodzielnie rozwija swoje zainteresowania

     2.6.1.3 uczestniczy w przedmiotowych kółkach zainteresowania

     2.6.1.4 łączy i wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy

     2.6.1.5 uczestniczy w konkursach przedmiotowych.


 

    2.6.2Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

     2.6.2.1 wykazuje się nie tylko dużą wiedza , ale też rozumieniem historii

     2.6.2.2 samodzielnie wyciąga wnioski

     2.6.2.3 ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe

     2.6.2.4 krytycznie odnosi się do wydarzeń z przeszłości

     2.6.2.5 porównuje epoki i okresy.

     2.6.2.6 samodzielnie poszukuje wiadomości o regionie


 

    2.6.3Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

     2.6.3.1 opanował wiedze faktograficzną na poziomie ponad podstawowym.

     2.6.3.2 wykazał się aktywnością na lekcji

     2.6.3.3 dostrzega ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego

     2.6.3.4 integruje wiedze uzyskana z różnych źródeł

     2.6.3.5 samodzielnie posługuje się mapą

     2.6.3.6 odczytuje wiadomości z wykresów i tabel


 

    2.6.4Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

     2.6.4.1 posiada podstawowa wiedzę faktograficzną

     2.6.4.2 czyta podręcznik ze zrozumieniem

     2.6.4.3 dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością

     2.6.4.4 wykazuje się opanowaniem najprostszych umiejętności przedmiotowych-oceny

     zdarzenia, opis, porównania, określa wiek zdarzenia.

     2.6.4.5 porządkuje wydarzenia w sposób chronologiczny

     2.6.4.6 odczytuje wydarzenia z osi czasu.


 

    2.6.5Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

     2.6.5.1 wykazuje się znajomością elementarnej wiedzy

     2.6.5.2 wyjaśnia przy pomocy nauczyciela podstawowe pojęcia historyczne

     2.6.5.3 dokonuje opisów i porównań przeszłości z teraźniejszością przy pomocy materiałów

     ilustracyjnych


 

Niniejsze kryteria ogólne dotyczą wiadomości i umiejętności jakie uczeń powinien posiąść w ciągu trzy letniego cyklu nauki historii i społeczeństwa. Oceniając ucznia nauczyciel dostosowuje wymagania na poszczególne oceny odpowiednio do klasy w której uczy.

                                                                                

 

 

 

§  3

 

Przedmiotowy system oceniania –  język  angielski

 

3.1.Obszary  aktywności oceniane na lekcjach języka angielskiego:

3.1.1.Rozumienie ze słuchu

3.1.2.Mówienie – konwersacja

3.1.3.Rozumienie tekstu czytanego – czytanie

3.1.4.Rozumienie wysłuchanego tekstu z nagrań.

3.1.5.Pisanie

3.1.6 Słownictwo

3.1.7.Wygłaszanie rymowanek, śpiewanie piosenek

3.1.8. Zadania domowe ( wybrane przez nauczyciela )

3.1.9.Prace pisemne (kartkówki, testy , konkurs FOX )

3.1.10.Prace dodatkowe – projekty

 

3.2.Kontrolowanie osiągnięć uczniów

 

3.2.1. Nauczyciel powinien przeprowadzić w semestrze co najmniej 2 testy sprawdzające umiejętności uczniów.

3.2.2.Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w pracach klasowych:

poniżej 30% punktów – niedostateczny

od 30% do 49% - dopuszczający

od 50% do 74% - dostateczny

od 75% do 89% - dobry

od 90% do 97% - bardzo dobry

od 98% do 100% - celujący

3.2.3. Przy ocenianiu uczniów uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia

programu PPP-P

 

3.3.Po ukończeniu pierwszej klasy pierwszej  według programu Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym  Oxford New  Sparks 1( nr   DKW – 4014-8/00)

uczeń powinien:

3.3.1.znać  i używać  formy powitania i pożegnania „Hello” Good morning”  pyta o imię „What’s your name” i potrafić udzielić odpowiedzi „My name is …” używa słów „yes” „no”, reaguje na polecenia i rozumie je: „listen to me”,” stand up”, „sit down”, come to me” „ repeat please”, używa zwrotu „ I’m sorry”,  „here you are”

3.3.2.rozpoznawać  podstawowe kolory i nazywa je

3.3.3 nazywać  niektóre owoce: apple, banana, pear,,zabawki: doll, ball, kite, bear, car

3.3.4 rozpoznawać  i nazywać  liczebniki od 1 – 10

3.3.5 rozpoznawać  i nazywać  przybory szkolne

3.36.rozpoznawać  i nazywać  części ciała

3.3.7.rozumieć  i potrafić  powtórzyć i dokończyć  wyrażenie „I like…. I don’t like…”

3.3.8.nazywać  symbole świąteczne

3.3.9.umieć  zapamiętać rymowanki i piosenki

3.3.10. pisać  po śladach i czytać  łatwe zdania

3.3.11.rozpoznawać  i zapamiętać  litery alfabetu

 

3.4.Po ukończeniu klasy drugiej według programu Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym  Oxford New Sparks 2(nr DKW-4014-8/00)

uczeń powinien:

3.4.1.umieć się przedstawić

3.4.2.zna wymowę i pisownię  liczebników 1-10

3.4.3.recytuje wierszyki i śpiewa piosenki

3.4.4.czyta na głos dialogi z historyjek

3.4.5.odgrywa historyjki, ,dialogi

3.4.6.rozpoznaje i nazywa przybory, części ciała, części ubioru, zawody, członków rodziny pomieszczenia w domu, potrawy i artykuły spożywcze ,ulubione rzeczy ,zabawki,, dni tygodnia ,nazwy miesięcy pory roku

3.4.7.opisuje swoje ubranie I’m wearing…,rozróżnia formy zaimka osobowego: he,she

3.4.8.wykonuje polecenia nauczyciela :sit down, stand up, put your hands up, put your hands down, turn around, open your book, close your book, pick up a pencil, put down your pencil,

touch your.., jump,

3.4.9.rozumie znaczenie pytań: What is your name ?, Who are you ?, How are you ?, How old are you ?, Can I have a…?, Do you like ?, Where is..?, What colour is it ?, Have you got a…? What’s this ?, What’s your favourite …?

3.4.10.rozumie znaczenie wyrazów: day, lesson,topic ,birthday, present, symbole świąt

 

 3.5.Po ukończeniu klasy trzeciej według programu „Język angielski w zintegrowanym początkowym Oxford( nr DKW-4014-8/00) New Sparks 3.

Uczeń potrafi

3.5.1.przedstawić się, zapytać o imię i wiek i odpowiedzieć

3.5.2.rozpoznawać, nazywa i pisze liczby 11-20

3.5.3.posługiwać się alfabetem, przeliterować imię, lub podany wyraz

3.5.4.nazwać zwierzęta z podręcznika

3.5.5.słuchać historyjek ze zrozumieniem i uzupełnić  luki teksu ,odegrać scenki

3.5.6.poznać przymiotniki: long, short, small

3.5.7.poznać czynności:swing, hop, bite, crawl, up and down, all around

3.5.8.rozumieć polecenia nauczyciela: look,write,read,complite, drow, match, point,say,sing

3.5.9.znać znaczenie czasownika „can”,” can’t”

3.5.10 znać formy: There is, There are, oraz formy przeczące I pytające

3.5.11.znać przyimki: In, on, under, over, near, next to, behind, in front of

3.5.12.znać pytanie Where do you live? I potrafić odpowiedzieć na nie

3.5.12.znać wyrażenie It’s got

3.5.13znać czynności dziejące się w tym momencie: playing, drinking, eating, swimming, running, riding, i pytanie What’s….doing ? What are you doing ?

 

3.6.Po ukończeniu klasy czwartej według Programu nauczania języka angielskiego w kl IV – VI szkoły podstawowej  Longman New  Friends 1 ( nr DKW -4014-43/00)

uczeń powinien:

3.6.1.znać zwroty  zapewniające komunikację i formy grzecznościowe

3.6.2 znać  zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze

3.6.3. potrafić przeliterować wyraz

3.6.4.wymienić  liczebniki od 1 -20 potrafć je napisać

3.6.5.znać pełne i krótkie formy czasownika „to be” w l.poj. i l.mn.

3.6.6.znać  odmianę czasownika „have got”  umie go zastosować w zdaniac

3.6.7.zna części ciała i potrafi opisać je

3.6.8.znać  przyimki

3.6.9.układać  zdania z czasownikiem „can”, zna formę przeczącą „can not – can’t”

3.6.10 znać  konstrukcję „there is, there are”., potrafi opisać łatwy obrazek

3.6.11. potrafić  uzupełnić dialog formami czasu Present Simple do, don”t, does, doesn”desn’t

3.6.12. układać  proste zdania potrafić  je pisać” co robi każdego dnia”,  używać  okoliczników czasu Present Simple

3.6.13.pytać o godzinę i odpowiadać na pytanie „ What time is it?”

3.6.14. znać  i umieć  zastosować wyrazy pytające: what, where,why, who,when, which

3.6.15.   umieć na pamięć krótkie wierszyki i piosenki

3.6.16. umieć przeczytać tekst, znać słownictwo z podręcznika

 

3.7.Po ukończeniu klasy piątej według Programu nauczania języka angielskiego w kl IV – VI szkoły podstawowej  Longman New  Friends 2 ( nr  DKW 4014 -43/00)

uczeń powinien:

3.7.1.znać polecenia zapewniające komunikację w klasie

3.7.2. stosować w zdaniach odpowiednie przedimki „a, an”

3.7.3.znać liczebniki porządkowe, nazwy miesięcy, umieć zapisać datę

3.7.4. uzupełnić zdania zaimkami: this,that, these, those

3.7.5. opowiadać o osobach ,łączyć przymiotniki  z  rzeczownikkamii

3.7.6.znać odpowiedź na pytanie Where are you from?,Where do you live ?, What nationality are you ?, What class are you in ?What’s your favourite subject?(or activity),What do your like ?What,s you’re the best friend ? Have you got pet ?

3.7.7. znać zasadę tworzenia form dopełniacza saksońskiego saksońskiego saksońskiego. poj i l. mn.

3.7.8. znać przymiotniki dzierżawcze: my, your,his.her.its,our,your,their i zaimki dopełniena: me,you,him,her,it, us, you,them

3.7.9. potrafi zastąpić zaimki w funkcji dopełnienia: me,you,him,her,it,us,them

3.7.10. znać przedmioty i ułożyć zdanie I like…., I don’t like…., My friend likes…,My friend doesn’t like….

3.7.11.zadawać proste pytania w czasie Present Simple i odpowiedzieć

3.7.12.umieć uzupełnić dialog,tekst brakującymi wyrazami nie koniecznie podanymi

3.7.13.stosować przysłówki częstotliwości

3.7.14. dzielić rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne, stosować How many, How much, some, any

3.7.15.uzupełnić zdanie w czasie Present Continuous stosować proste konstrukcje

3.7.16. tworzyć proste pytania z czasownikiem” to be” w czasie przeszłym, przekształcać zdania na pytania i przeczenia

3.7.17 rozpoznać czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, uzupełnić dialog formami czasów, znać niektóre formy czasowników nieregularnych

3.7.18 umieć powiedzieć o sobie kilka zdań i napisać

3.7.19 poprawnie czytać tekst

3.7.20. znać słownictwo z podręcznika

 

3.8.Po ukończeniu klasy szóstej według Programu nauczania języka angielskiego w kl IV – VI szkoły podstawowej  Longman New  Friends 3 (nr programu  DKW 4014 -43/00)

uczeń potrafi:

3.8.1. znać nazwy państw wchodzących w skład  United Kingom

386.2.formować pytania i zdania na temat wykonywanych  czynności w ciągu swojego dnia

386.3. stosować czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple

3.8.4. stosować formy czasowników nieregularnych w czasie Past Simple

3.8.5. znać spory zasób słownictwa z podręcznika

3.8.6.potrafić stopniować przymiotniki 1-2 sylabowe, wielosylabowe, znać nieregularne, formułować porównania

3.8.7. znać zastosowanie przedimków „przedimków, „a, an, the”

3.8.8. napisać krótki list do kolegi

3.8.9. wyrażać zamiar, stosować konstrukcję „be going to”

3.8.11. pisać krótkie e-maile

3.8.12. znać niektóre formy past participle i uzupełnić zdania w czasie Present Perfect

3.8.13.rozumieć róźnice czasów Past Simple i Present Perfect

3.8.14.wyrazić proste prośby „Could you help me, please?,” Would you like some sugar?

3.8.15.stosować czasownik modalny “should, shouldn’t”

3.8.16.znać czas Past Continuous i potrafić zastosować go

3.8.17.znać formy „question tags”

3.8.18 uzupełnić zaproszenie na szkolne przedstawienie

3.8.19.posługiwać się zakresem słownictwa z podręcznika

3.8.20.wykonać samodzielnie projekt na dany temat np. ochronie środowiska, mieście

3.8.21.napisać o mieście w którym mieszka

3.8.22. wypowiedzieć się na temat świąt, wakacji.ferii, o sobie, swoim środowisku

3.8.23. znać słownictwo z podręcznika

 

3.9. Wymagania na poszczególne oceny

3.9.1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

3.9.1.1.Rozumie sens sytuacji komunikacyjnych ,potrafi zastosować je

3.9.1.2. Umie zadać pytania i udzielić na nie odpowiedzi ,wygłaszać dialog, wypowiedzieć się

3.9.1.3. Ma duży zasób słownictwa i potrafi  stosować je

3.9.1.4. Rozumie teksty czytane, potrafi wyszukać potrzebne informacje

3.9.1.5.Umie starannie pisać krótkie teksty, napisać samodzielnie list , uzupełnić ćwiczenia

3.9.1.6. Chętnie podejmuje pracę dodatkową np.: projekt, konkurs

3.9.1.7.Pisze testy na ocenę celującą

3.9.1.8. Rozumie tekst wysłuchany z nagrań

3.9.1.9. Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego

 

3.9.2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

3.9.2.1. Rozumie proste sytuacje komunikacyjne, stosuje polecenia

3.9.2.2.Umie zadawać proste pytania i poprawnie układać zdania

3.9.2.3. Czyta poprawnie teksty i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści

3.9.2.4.Pisze poprawnie, rozpoznaje róźnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazów

3.9.2.5.Rozumie wysłuchany tekst,ale czasami niedokładnie wychwyci szczegóły

3.9.2.6.Systematycznie przygotowuje się do zajęć, jest aktywny

3.9.2.7. W bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę programową

3.9.2.8 Zna słownictwo z podręcznika i posługuje się nim.

 

3.9.3..Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

3.9.3.1. Rozumie proste polecenia, nie zawsze potrafi je zastosować

3.9.3.2. Umie się przedstawić, poprawnie wymawiać słowa

3.9.3.3. Potrafi uzupełnić luki w ćwiczeniach ,pisze samodzielnie ale popełnia drobne błędy

3.9.3.4.Nie zawsze rozumie tekst czytany, ale potrafi skorzystać ze słowniczka. ,czasami nie potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią

3..9 3.5.Do zajęć przygotowuje się zazwyczaj starannie

3.9.3.6. W dobrym stopniu opanował wiedzę programową

3.9.3.7 Zna słownictwo podręcznika w stopniu dobrym.

 

3.9.4.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

3.9.4.1. Nie zawsze rozumie polecenia i teksty które czyta

3.9.4.2.Wypowiada proste zdania i odpowiada na proste pytania według  podanego wzoru

3.9.4.3. Czytając popełnia sporo błędów

3.9.4.4. Pisząc popełnia sporo błędów

3.9.4.5..Do zajęć nie jest starannie przygotowany

3.9.4.6. W stopniu dostatecznym opanował wiedzę programową

 

3.95.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

3.9.5.1. Słabo rozumie polecenia

3.9.5.2.Wymaga pomocy nauczyciela, nie wykona samodzielnie ćwiczeń

3.9.5.3. Czyta bardzo słabo, popełnia liczne błędy, nie rozumie przeczytanego tekstu

3.9.5.4. Nie rozumie wysłuchanego fragmentu tekstu z nagrań.

3.9.5.5. Pisze z błędami, nie potrafi samodzielnie napisać poprawnie zdań

3.9.5.6.Nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, mało aktywny

3.9.5.7. W stopniu dopuszczającym opanował wiedzę programową

 

 

.

                                                         

 

§4

Przedmiotowe ocenianie – matematyka

 

4.1.  Obszary aktywności oceniane na lekcjach matematyki:

4.1.1.    ustna prezentacja wiedzy

4.1.1.      dłuższe prace pisemne (prace klasowe)

4.1.2.      krótkie prace pisemne (kartkówki)

4.1.3.      zadania domowe (wybrane przez nauczyciela)

4.1.4.      prace dodatkowe

4.1.5.      zeszyt

 

4.2.       Kontrolowanie osiągnięć uczniów:

4.2.1.      Nauczyciel powinien przeprowadzić w semestrze co najmniej 3 prace klasowe

4.2.2.      Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę w pracach klasowych:

poniżej 30% punktów – niedostateczny

od 30% do 49% - dopuszczający

od 50% do 74% - dostateczny

od 75% do 89% - dobry

od 90% do 97% - bardzo dobry

od 98% do 100% - celujący (przy ocenie celującej uwzględnione są zadania nietypowe).

4.2.3.      Przy ocenianiu uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia PPP – P.

 

4.3.       Po ukończeniu czwartej klasy według programu „Matematyka wokół nas”       (nr programu DKW – 4014 – 36/99) uczeń powinien:

4.3.1.      wykonywać pamięciowo obliczenia jednodziałaniowe

4.3.2.      stosować reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

4.3.3.      rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe (w tym zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego)

4.3.4.      rozumieć i używać pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat i sześcian liczby, liczby naturalne, cyfra, oś liczbowa, współrzędna punktu, wielokrotność liczby, dzielnik liczby, ułamek zwykły, ułamek właściwy i niewłaściwy, liczba mieszana, ułamek dziesiętny.
Rozumieć i używać pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, kąt prosty, ostry, rozwarty, prostokąt, kwadrat, okrąg, koło, promień, średnica, cięciwa, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, ar, hektar, prostopadłościan, sześcian, wierzchołek, krawędź i ściana prostopadłościanu, siatka prostopadłościanu

4.3.5.      stosować algorytmy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych sposobem pisemnym

4.3.6.      posługiwać się systemem dziesiątkowym

4.3.7.      posługiwać się systemem rzymskim

4.3.8.      stosować cechy podzielności liczb

4.3.9.      rozpoznawać i rysować podstawowe figury geometryczne

4.3.10.  rozpoznawać i rysować proste prostopadłe i proste równoległe

4.3.11.  mierzyć odcinki i kąty

4.3.12.  rysować odcinki i prostokąty w skali

4.3.13.  rysować siatki prostopadłościanów i kleić modele

4.3.14.  obliczać pola i obwody prostokątów oraz pola powierzchni prostopadłościanów

4.3.15.  dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach

4.3.16.  stosować algorytm dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

4.3.17.  posługiwać się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola

4.3.18.zamieniać jednostki długości, masy i pola oraz zapisywać wyrażenia          dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych

4.3.19. posługiwać się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i planu

 

4.4.       Po ukończeniu piątej klasy według programu „Matematyka wokół nas”          (nr programu DKW – 4014 -  36/99) uczeń powinien:

4.4.1.      wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym, stosować reguły kolejności wykonywania działań.

4.4.2.      rozkładać liczby naturalne na czynniki pierwsze z zastosowaniem cech podzielności liczb.

4.4.3.      skracać i rozszerzać ułamków

4.4.4.      zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane

4.4.5.      porównywać ułamki zwykłe

4.4.6.      dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i liczby mieszane, obliczać ułamek danej liczby

4.4.7.      porównywać ułamki dziesiętne

4.4.8.      dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.

4.4.9.      szacować wyniki działań

4.4.10.  obliczać procent danej liczby

4.4.11.  dodawać i odejmować liczby całkowite

4.4.12.  rozpoznawać i rysować różne rodzaje trójkątów i czworokątów

4.4.13.  rozpoznawać figury przystające

4.4.14.  rozpoznawać figury przystające

4.4.15.  rozpoznawać i rysować graniastosłupy proste

4.4.16.  wskazywać w graniastosłupach par ścian oraz par krawędzi prostopadłych i równoległych

4.4.17.  rozumieć i używać nowych pojęć związanych z arytmetyką: liczba pierwsza, liczba złożona, liczby całkowite, liczby przeciwne, odwrotność liczby, średnia arytmetyczna, procent.

4.4.18.  rozumieć i używać nowych pojęć związanych z geometrią: kąt półpełny, kąt pełny, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, przekątna wielokąta, trójkąt ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny, równoboczny i równoramienny, równoległobok, romb, trapez, trapez prostokątny, równoramienny, wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu.

4.4.19.  rozwiązywać zadania tekstowe

4.4.20.  umieć korzystać z informacji podanych za pomocą tabel

4.4.21.  umieć posługiwać się podstawowymi jednostkami długości masy, pola i objętości, zamieniać jednostki

4.4.22.  umieć zapisywać wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych

4.4.23.  obliczać pola i obwody trójkątów i czworokątów oraz objętości 

           graniastosłupów prostych.

 

4.5.       Po ukończeniu szóstej klasy według programu „Matematyka wokół nas”       (nr programu DKW – 4014 – 36/99) uczeń powinien:

4.5.1.      obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (wielodziałaniowych), w których występują liczby całkowite, z zastosowaniem reguł kolejności wykonywania działań.

4.5.2.      sprawnie wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

4.5.3.      zapisywać ułamki w postaci procentów i odwrotnie; obliczać procent danej liczby

4.5.4.      rozumieć i używać nowych pojęć związanych z arytmetyką: liczby wymierne, potęga o wykładniku naturalnym, rozwinięcia dziesiętne skończone                  i nieskończone okresowe.

4.5.5.      sprawnie wykonywać działania na liczbach wymiernych liczb wymiernych

4.5.6.      obliczać potęgi liczb wymiernych.

4.5.7.      zapisywać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych       i nieskończonych okresowych, zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne

4.5.8.      szacować wyniki działań

4.5.9.      zaznaczać punkty w układzie współrzędnych

4.5.10.  rozumieć i używać nowych pojęć związanych z geometrią: oś symetrii figury, figury osiowosymetryczne.

4.5.11.  rozpoznawać figury osiowosymetryczne i wskazywać oś symetrii figury, rysować figury symetryczne do danej

4.5.12.  obliczać pola i obwody figur płaskich

4.5.13.  posługiwać się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości

4.5.14.  obliczać pola powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupów i ostrosłupów

4.5.15.  rozumieć i używać pojęć związanych z algebrą: wyrażenie algebraiczne, wartość wyrażenia algebraicznego, liczba spełniająca równanie, liczba spełniająca nierówność, układ współrzędnych, osie układu współrzędnych, współrzędne punktu na płaszczyźnie

4.5.16.  zapisywać i odczytywać wyrażenia algebraiczne

4.5.17.  redukować wyrazy podobne

4.5.18.  obliczać wartość wyrażenia algebraicznego

4.5.19.  rozwiązywać równania i nierówności

4.5.20.  rozwiązywać zadania tekstowe (w tym zadania wymagające obliczeń procentowych lub rozwiązywania równań)

4.5.21.  konstruować figury za pomocą cyrkla i linijki

4.5.22.  odczytywać dane podane za pomocą tabel, diagramów i wykresów, porządkować i przedstawiać dane

4.5.23.  posługiwać się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń (w tym także przy  

           obliczaniu wartości wyrażeń algebraicznych) oraz przy sprawdzaniu wyników 

           szacowania.

 

4.6.       Wymagania na poszczególne oceny:

4.6.1.      Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z podpunktów:

4.6.1.1. twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania

4.6.1.2. uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

4.6.1.3. pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania

4.6.1.4. bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych

 

4.6.2.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi:

4.6.2.1.sprawnie rachować

4.6.2.2.samodzielnie rozwiązywać zadania

4.6.2.3.wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach

4.6.2.4.samodzielnie zdobywa wiedzę

 

4.6.3.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:

4.6.3.1.samodzielnie rozwiązywać typowe zadania

4.6.3.2.wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów

4.6.3.3.posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia

4.6.3.4.sprytnie rachować

 

4.6.4.      Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  przewidziane podstawą programową , co pozwala mu na:

4.6.4.1.wykazywanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów

4.6.4.2.stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań

4.6.4.3.wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych

 

4.6.5.      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:

4.6.5.1.samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności

4.6.5.2.wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów

4.6.5.3.operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami)

 

4.6.6.      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:

4.6.6.1.nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń

4.6.6.2.popełnia rażące błędy w rachunkach

4.6.6.3.nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje pytania pomocnicze  ) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań

4.6.6.4.nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienie braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 

§5

Przedmiotowe ocenianie – przyroda

 

5. Obszary aktywności oceniane na lekcjach przyrody:

5.1.1 prace pisemne

5.1.2 odpowiedzi ustne

5.1.3 zadania domowe( wybrane przez nauczyciela)

5.1.4 wykonanie doświadczeń (wybranych przez nauczyciela)

5.1.5 umiejętność czytania map

 

5.2. Kontrolowanie osiągnięć uczniów

5.2.1 Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w pracach

klasowych:

poniżej 30% punktów – niedostateczny

od 30% do 49% - dopuszczający

od 50% do 74% - dostateczny

od 75% do 90% - dobry

od 91% do 99% - bardzo dobry

100% - celujący

5.3. Po ukończeniu czwartej klasy według programu „Przyroda” (nr programu DKW-4014-165)

uczeń powinien:

5.3.1. Wymagania konieczne (na stopień dopuszczający)

- wymienić niektóre składniki przyrody,

- wymienić nazwy kierunków geograficznych głównych oraz ich polskie skróty,

- obserwować przedmioty na widnokręgu,

- wymienić kilka elementów pogody,

- przyporządkować składniki pogody przyrządom do ich pomiaru,

- podać przykład opadu atmosferycznego,

- wymienić pory roku,

- wyjaśnić zmiany zachodzące w przyrodzie występowaniem pór roku,

- bezpiecznie obserwować różne substancje,

- podać różne przykłady środowisk wodnych,

- wymienić przykłady organizmów wodnych,

- wymienić podstawowe gatunki roślin uprawianych i zwierząt hodowlanych,

- wymienić obserwację jako podstawową metodę poznawania przyrody,

- wyjaśnić, z czego zbudowane są wszystkie organizmy żywe,

- wyróżnić organizmy jedno- i wielokomórkowe,

- wymienić po jednym przykładzie narządów i układów narządów (zwierzęcych),

- podać 2 podstawowe czynności życiowe organizmów,

- na różnych okazach rozpoznać roślinożercę i drapieżcę,

- z podanych przykładów podać organizmy samożywne i cudzożywne,

- wyjaśnić, że wszystkie organizmy oddychają,

- wymienić sposoby rozmnażania,

- wyjaśnić, że rozmnażanie jest procesem życiowym warunkującym istnienie organizmów,

- rozróżnić podstawowe elementy krajobrazu: niziny, wyżyny, góry,

- wyjaśnić, że występują różne rodzaje skał,

- wymienić trzy elementy krajobrazu przekształconego przez człowieka,

- określić środowiska życia organizmów,

- rozróżnić mapę i plan,

- określić, co to jest poziomica,

- uzasadnić konieczność ochrony przyrody,

- ułożyć plan dnia,

- podać podstawowe czynności człowieka,

- stosować podstawowe zasady higieny otoczenia i człowieka,

- właściwie zachowywać się w ruchu drogowym,

- wykonać samodzielnie sałatkę jarzynową,

- wyjaśnić rolę świeżych owoców i warzyw,

- zastosować zasady estetyki spożywania posiłków,

- wymienić prawa i obowiązki członków rodziny,

- wyjaśnić istotę rozmnażania,

- omówić, dlaczego należy oszczędzać surowce wtórne,

- rozróżniać objawy choroby (katar, gorączka, ból gardła),

- wymienić środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym,

- wskazać źródło zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby w najbliższym otoczeniu,

- okazywać szacunek rodzicom i kolegom,

- akceptować i zauważać zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania,

- uzasadnić, że styl życia wpływa na stan zdrowia,

- prezentować prawidłową postawę ciała.

5.3.2. Wymagania podstawowe (na stopień dostateczny):

- wymienić naturalne i przekształcone składniki przyrody,

- wymienić nazwy kierunków głównych i pośrednich oraz podać oznaczenia międzynarodowe,

- wskazać kierunek północny na podstawie znaków w przyrodzie,

- wyjaśnić pojęcie widnokręgu,

- przedstawić na rysunku widnokrąg i jego elementy,

- opisać krajobraz w poszczególnych porach roku,

- wymienić składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru,

- odczytać temperaturę powietrza,

- wymienić stany skupienia materii,

- podać nazwy kilku gatunków ryb słodkowodnych i słonowodnych,

- wymienić hodowlę jako prosty sposób poznawania świata istot żywych,

- wyjaśnić pojęcie „komórka”,

- rozróżnić kształty komórek roślinnych i zwierzęcych,

- wyjaśnić, że organizmy wielokomórkowe zbudowane są z tkanek i narządów,

- zaobserwować kształty komórek pod mikroskopem,

- wskazać na roślinie podstawowe organy,

- wymienić podstawowe czynności życiowe organizmów,

- ułożyć z podanych przykładów prosty łańcuch pokarmowy,

- podać przykłady ruchu w świecie roślin i zwierząt,

- podać przykłady organizmów pomnażających się płciowo i bezpłciowo,

- opisać podstawowe formy krajobrazu,

- wymienić typową skałę i glebę najbliższej okolicy,

- rozróżnić elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka,

- zastosować podstawowe przyrządy do obserwacji przyrodniczych,

- narysować plan dowolnego przedmiotu w wybranej przez siebie skali,

- wymienić podstawowe formy ochrony przyrody,

- podać nazwy kilku narządów człowieka rozpoznać je na ilustracjach,

- wymienić etapy rozwojowe człowieka,

- określić bierne i czynne wypoczywanie (podaje przykłady),

- „zachować” się w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przy drobnych urazach,

- wymienić podstawowe składniki pokarmowe,

- wyjaśnić, od czego zależą potrzeby pokarmowe człowieka,

- określić różnice biologiczne dziewczynki i chłopca,

- przestrzegać zasady higieny intymnej,

- podać rodzaje zanieczyszczeń środowiska i jego wpływ na życie człowieka,

- wyjaśnić ujemny wpływ hałasu na organizm ludzki,

- zabezpieczyć żywność przed zniszczeniem i zepsuciem (mrożenie, kiszenie, pasteryzowanie).

5.3.3. Wymagania rozszerzające (na stopień dobry):

- wskazać składniki naturalne i przekształcone w najbliższym środowisku,

- określić przy użyciu przyrządów (kompas, gnomon, busola) kierunki główne na widnokręgu,

- wyjaśnić zależność między miejscem obserwacji a wielkością widnokręgu,

- wymienić obiekty, które można obserwować za pomocą lupy, lornetki,

- wyjaśnić zależność między długością cienia a wysokością Słońca,

- wymienić przyrządy do pomiaru składników pogody,

- określić kierunek wiatru,

- rozpoznać 3 główne rodzaje chmur,

- określić stopień zachmurzenia nieba,

- podać przykłady substancji w różnych stanach skupienia,

- wyjaśnić, z czego zbudowane są wszystkie składniki środowiska przyrodniczego, używając pojęć: atom, cząsteczka,

- bezpiecznie badać właściwości różnych substancji,

- wyjaśnić terminy: rośliny zbożowe, okopowe, oleiste,

- wyjaśnić korzyści z uprawy roślin i hodowli zwierząt,

- zdefiniować pojęcie „komórka”,

- wymienić po 1 przykładzie organizmu jednokomórkowego i wielokomórkowego,

- podać definicję pojęcia „tkanka”, „narząd”,

- pokazać na modelu lub tablicy przykłady narządów człowieka,

- omówić czynności życiowe wybranej rośliny lub zwierzęcia,

- wyjaśnić proces samożywności i cudzożywności,

- wskazać charakterystyczne cechy wyróżniające drapieżcę i roślinożercę,

- wyjaśnić, że podczas oddychania wyzwalana jest energia,

- wyjaśnić fakt występowania różnych skał,

- rozróżnić różne formy terenu,

- wyjaśnić konieczność przekształcania środowiska,

- wyjaśnić potrzebę ochrony przyrody,

- zna cechy przystosowawcze organizmów do życia na lądzie i w wodzie,

- odczytać znaki topograficzne z mapy,

- odczytywać rysunki poziomicowe,

- wyjaśnić związek między narządami i czynnościami człowieka,

- wymienić wszystkie czynności życiowe człowieka,

- wyjaśnić role składników pokarmowych w życiu człowieka,

- wymienić narządy rozrodcze męskie i żeńskie,

- rozróżnić żeńską i męską komórkę rozrodczą,

- wyjaśnić sposoby działań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

- wyjaśnić pojęcie choroby zakaźnej,

- wskazać większość zanieczyszczeń wody, powietrza w najbliższej okolicy,

- wyjaśnić przyczyny powodujące zmiany w najbliższym otoczeniu,

- omówić zmiany zachodzące u płci przeciwnej w czasie dojrzewania,

- stosować zasady profilaktyki zdrowotnej (szczepionki, izolacja).

5.3.4. Wymagania dopełniające (na stopień bardzo dobry):

- podać przykłady zmian spowodowanych przez człowieka w środowisku naturalnym,

- wyznaczyć kilkoma sposobami kierunki główne i pośrednie oraz podać ich oznaczenia międzynarodowe,

- sprawnie posługiwać się przyrządami do obserwacji przyrody (lupa, mikroskop, lornetka),

- zaobserwować zmiany wysokości Słońca nad widnokręgiem w poszczególnych porach roku,

- podać jednostki pomiaru elementów pogody,

- opisać aktualną pogodę z użyciem fachowej terminologii,

- wyjaśnić pojęcie „pogoda”,

- rozróżnić opady i osady atmosferyczne,

- wyjaśnić wpływ wysokości ciśnienia na samopoczucie człowieka,

- określić właściwości substancji za pomocą zmysłów,

- podać przykłady wpływu niektórych substancji na zdrowie człowieka i środowisko naturalne,

- doprowadzić wodę do wrzenia, zamrożenia i topnienia z zachowaniem bezpieczeństwa,

- wyjaśnić, który ze stanów skupienia wody jest najważniejszy dla istnienia organizmów żywych,

- wyjaśnić, dlaczego komórki jednego organizmu mają różną budowę,

- podać więcej przykładów organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych,

- wyjaśnić pojęcia: tkanka, narząd, układ narządów,

- wykonać schematyczny rysunek kształtów komórek spod mikroskopu,

- wykonać modele komórek z plasteliny lub innego materiału,

- ocenić wpływ roślin i zwierząt na zawartość CO2 i O2 w atmosferze,

- wyjaśnić znaczenie zwierząt jako konsumentów,

- wyjaśnić, dlaczego rośliny stanowią pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego,

- wyjaśnić, jak rośliny bronią się przed wrogami,

- omówić istniejące zależności między organizmami oraz wyjaśnić je na schemacie,

- wyjaśnić istotę wymiany gazowej,

- wyjaśnić zależność pomiędzy występowaniem skał a glebami,

- charakteryzować sposoby i formy ochrony przyrody,

- posługiwać się planem i mapą w terenie,

- wyjaśnić różnicę pomiędzy wysokością względną i bezwzględną,

- ocenić zależność człowieka i środowiska,

- opisać budowę i rolę narządów człowieka,

- podać źródła występowania składników pokarmowych,

- wykonać schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny,

- analizować etapy rozwoju płciowego człowieka,

- planować działania mające na celu ochronę środowiska.

5.3.5. Wymagania ponadpodstawowe (na stopień celujący):

- wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry,

- wiedza wykraczająca poza program nauczania przyrody w klasie czwartej,

- bardzo dobre czytanie planów i map,

- udział w akcjach propagujących ochronę i poszanowanie przyrody,

- udział w konkursach przyrodniczych.

 

5.4. Po ukończeniu piątej klasy według programu „Przyroda” (nr programu DKW-4014-165)

uczeń powinien:

5.4.1 wymagania konieczne (na stopień dopuszczający):

- wskazuje ciała stałe w najbliższym otoczeniu,

- rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych, cieczach i gazach,

- wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady ciał w różnych stanach skupienia,

- wskazuje po dwa przykłady zastosowania metali i niemetali,

- wskazuje przykłady mieszanin spotykanych w życiu codziennym,

- dzieli mieszaniny na jednorodne i niejednorodne,

- wskazuje sposoby wykorzystania powietrza,

- wymienia sposoby zapobiegania korozji,

- przygotowuje wodny roztwór soli,

- wymienia dwa czynniki przyspieszające rozpuszczanie,

- nazywa województwo, powiat, gminę, w której mieszka,

- odczytuje z mapy nazwy głównych krain geograficznych,

- rozpoznaje najpospolitsze drzewa iglaste i liściaste,

- wskazuje na mapie, rzeki, jeziora, obszary bagienne,

- pokazuje na mapie Pojezierze Mazurskie,

- odczytuje z mapy nazwy kilku jezior,

- wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych,

- rozpoznaje kilka roślin strefy przybrzeżnej,

- pokazuje na mapie: M.Bałtyckie, ujście Odry, Wisły, jezioro przybrzeżne, mierzeję,

- rozpoznaje wybrzeże wysokie i niskie,

- posługując się mapą, nazywa państwa leżące nad Bałtykiem,

- nazywa największe rzeki wpadające do Bałtyku,

- podaje po 2 przykłady roli glonów w przyrodzie, medycynie i gospodarce,

- wymienia 3 przystosowania roślin do życia,

- rysuje mech płonnik,

- wymienia 4 rośliny należące do nagonasiennych i okrytonasiennych,

- nazywa części rośliny nasiennej,

- objaśnia rolę korzenia, łodygi, liści,

- nazywa części kwiatu,

- określa warunki niezbędne do kiełkowania nasion,

- pokazuje na mapie: pas pobrzeży, główne miasta i jeziora przybrzeżna,

- pokazuje na mapie pas nizin,

- nazywa największe niziny,

- określa zasady zachowania się na terenie parku narodowego,

- nazywa części grzyba,

- odróżnia jadalne grzyby od trujących,

- rozpoznaje skrzypy i widłaki,

- wskazuje na mapie położenie wyżyn,

- odczytuje nazwy wyżyn,

- opisuje działania człowieka na Wyżynie Śląskiej,

- wskazuje na mapie góry,

- odczytuje nazwy najwyższych szczytów,

- wymienia cechy pogody tatrzańskiej,

- wymienia charakterystyczne cechy roślin.

5.4.2 Wymagania podstawowe (na stopień dostateczny):

- podaje przykłady zjawisk fizycznych,

- określa właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,

- podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,

- klasyfikuje wskazane substancje na metale i niemetale,

- wymienia właściwości wody i dwutlenku węgla,

- wyjaśnia, na czym polega gaszenie ognia,

- wskazuje, który składnik powietrza bierze udział w spalaniu,

- wymienia czynniki przyspieszające korozję,

- wymienia procesy życiowe, do których organizm wykorzystuje energię,

- wskazuje sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych,

- wymienia państwa graniczące z Polską,

- nazywa siłę zewnętrzną, która wywarła największy wpływ na rzeźbę Polski,

- wymienia czynniki, od których zależy żyzność gleb,

- wyjaśnia, dlaczego korzystniejsze jest sadzenie lasów mieszanych od jednogatunkowych,

- odczytuje z mapy nazwy kilku obszarów leśnych,

- wskazuje różnice między środowiskiem lądowym a wodnym,

- wskazuje 2-3 cechy budowy, które stanowią przystosowania rośliny do życia w wodzie,

- rysuje i opisuje zasadnicze elementy komórki roślinnej,

- nazywa substancje niezbędne do wytworzenia pokarmu przez rośliny,

- wymienia charakterystyczne cechy pogody morskiej,

- opisuje plechę morszczynu,

- wymienia sposoby bezpłciowego rozmnażania glonów,

- nazywa zasadnicze elementy mchu,

- podaje rolę mchów w przyrodzie i gospodarce człowieka,

- rozróżnia: systemy korzeniowe, typy łodyg, liście pojedyncze i złożone, kwiaty i kwiatostany,

- podaje przykłady owoców suchych i mięsistych,

- wymienia przykłady przystosowań owoców do rozsiewania,

- pokazuje na mapie położenie najważniejszych nizin,

- wymienia cechy klimatu Niziny Śląskiej i Niziny Podlaskiej,

- opisuje warstwy lasu,

- nazywa części ciała paproci,

- odczytuje nazwy głównych miast wyżyn,

- podaje przykłady osobliwości znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,

- opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej,

- opisuje zajęcia mieszkańców Gór Świętokrzyskich,

- wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu Tatr,

- nazywa piętra roślinności w Tatrach,

- omawia znaczenie porostów,

- omawia znaczenie Karola Linneusza,

- poprawnie zapisuje nazwy gatunkowe.

5.4.3 Wymagania rozszerzające (na stopień dobry):

- zna oddziaływania występujące w przyrodzie,

- porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów,

- wyjaśnia pojęcie rozszerzalności temperaturowej,

- klasyfikuje podane substancje na proste i złożone,

- omawia znaczenie najczęściej występujących metali i niemetali,

- podaje przykłady związków chemicznych,

- porównuje mieszaniny,

- omawia skład wybranych stopów,

- wymienia pierwiastki wchodzące w skład powietrza,

- wyjaśnia proces spalania,

- wskazuje przykłady utleniania,

- nazywa składniki roztworu,

- wymienia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych,

- nazywa gminy i województwa sąsiadujące z własną,

- opisuje epokę lodowcową,

- wyjaśnia pochodzenie pasowego charakteru rzeźby Polski,

- odczytuje na mapie nazwy i wysokości największych wzniesień,

- charakteryzuje typy lasów,

- podaje przyczyny zmniejszania się obszarów leśnych,

- pokazuje na mapie dorzecze, dział wód, kanały,

- wymienia typy jezior,

- zna osobliwości przyrodnicze Pojezierza Mazurskiego,

- wyjaśnia, dlaczego zachodzi mieszanie sie wody w jeziorze,

- charakteryzuje przystosowania roślin do życia w strefie przybrzeżnej,

- opisuje budowę okrzemki,

- omawia przebieg procesu fotosyntezy,

- charakteryzuje rolę wybranych organelli komórkowych,

- charakteryzuje działalność fal morskich,

- wie, jak powstaje bryza,

- porównuje północne i południowe wybrzeże Bałtyku,

- opisuje rozmieszczenie glonów w morzu,

- opisuje sposób rozmnażania się glonów,

- opisuje budowę liści mchu torfowca,

- zna różnicę miedzy roślinami nasiennymi a zarodnikowymi,

- rozróżnia szyszki drzew szpilkowych,

- porównuje system palowy i wiązkowy,

- wymienia rodzaje pędów podziemnych,

- zna kształty blaszek i typy ulistnienia,

- zna rolę elementów kwiatu,

- wie, jak powstaje owoc,

- opisuje budowę nasienia,

- wie, jak powstają wydmy,

- zna atrakcje turystyczne pobrzeży,

- wskazuje na mapie kotliny i wysoczyzny,

- zna krajobraz Niziny Wielkopolskiej i Podlaskiej,

- wymienia organizmy chronione w BPN,

- zna cechy i rolę grzybów,

- zna rolę skrzypów i widłaków,

- podaje przykłady niszczenia środowiska Wyżyny Śląskiej,

- opisuje krajobraz krasowy oraz roślinność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,

- wymienia uprawy na Wyżynie Lubelskiej,

- opisuje krajobraz G.Świętokrzyskich, Karkonoszy , Tatrzańskiej,

- oblicza temperaturę na podanych wysokościach,

- charakteryzuje piętra roślinne w Tatrach,

- charakteryzuje porosty,

5.4.4 wymagania dopełniające (na stopień bardzo dobry):

- nazywa władze gminy, powiatu, województwa,

- opisuje krajobraz ukształtowany przez lądolód,

- charakteryzuje rodzaje lasów i gleb,

- opisuje bieg Odry i Wisły,

- charakteryzuje typy jezior,

- wie, dlaczego tworzymy obszary chronione na Pojezierzu Mazurskim,

- wie, dlaczego życie w jeziorze nie zamiera zimą,

- zna rośliny różnych stref,

- zna budowę komórki roślinnej,

- objaśnia rolę prądów morskich

- wyjaśnia powstawanie bryzy nocnej i dziennej,

- zna czynniki decydujące o życiu roślin w wodzie,

- zna rolę glonów,

- porównuje warunki życia na lądzie i w wodzie,

- wyjaśnia związek budowy liści mchu torfowca ze zdolnością magazynowania wody,

- porównuje nago- i okrytonasienne,

- opisuje typy owoców,

- rozpoznaje typy kwiatostanów,

- zna proces kiełkowania nasion,

- charakteryzuje Woliński PN,

- zna bogactwa i ich występowanie na Nizinie Śląskiej,

- porównuje warunki geograficzno-przyrodnicze Niziny Wielkopolskiej i Mazowieckiej,

- wyjaśnia pochodzenie jezior na Polesiu Lubelskim,

- zna rolę mikroorganizmów w lesie,

- omawia sposoby rozmnażania się grzybów,

- zna rośliny zarodnikowe,

- zna wpływ zanieczyszczeń na życie mieszkańców,

- wymienia zastosowanie węgla kamiennego,

- charakteryzuje elementy krajobrazu krasowego,

- zna gleby Wyżyny Lubelskiej,

- podaje przykłady zjawisk krasowych Gór Świętokrzyskich,

- zna wpływ człowieka na przyrodę w Sudetach,

- opisuje krajobraz Tatr,

- opisuje korzyści glonu i grzyba tworzących porost

- klasyfikuje poznane organizmy.

5.4.5. Wymagania ponadpodstawowe (na stopień celujący):

- wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry,

- wiedza wykraczająca poza program nauczania dla klasy piątej,

- bardzo dobre czytanie planów i mapy fizycznej Polski,

- udział w konkursach przyrodniczych,

- udział w akcjach mających na celu poszanowanie i ochronę przyrody.

5.5. Po ukończeniu szóstej klasy według programu „Przyroda” (nr programu DKW-4014-165)

uczeń powinien:

5.5.1. Wymagania konieczne (na stopień dopuszczający):

- omawia budowę i zastosowanie kalendarza,

- podaje różnice między planetami a gwiazdami,

- zna przykłady świadczące o polu grawitacyjnym Ziemi,

- zna przykłady wykorzystania sztucznych satelitów,

- wie, na czym polega oddziaływanie magnetyczne,

- wskazuje południki i równoleżniki, bieguny, równik, półkule północną i południową,

- wymienia źródła światłą,

- wie, jak zachować się podczas burzy,

- wyjaśnia zjawisko następowania dnia i nocy,

- umie obliczyć długość dnia i nocy,

- rysuje odbicie światła od powierzchni lustrzanych,

- wyjaśnia, dlaczego następują pory roku,

- odczytuje z mapy nazwy kontynentów, mórz i oceanów,

- odszukuje na mapie rowy oceaniczne, wyspy, podmorskie łańcuchy górskie,

- rysuje falę,

- nazywa strefy życia w morzu,

- rysuje chełbię,

- opisuje budowę zewnętrzną ryby, skorupiaków,

- wymienia źródła dźwięków,

- tłumaczy, kiedy powstaje echo,

- zna korzyści, jakie czerpie człowiek z mórz i oceanów,

- omawia budowę komórki zwierzęcej,

- wskazuje zwierzęta występujące w jeziorze,

- opisuje budowę zewnętrzną żaby,

- podaje 3 przykłady płazów chronionych,

- porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie,

- opisuje budowę zewnętrzną ptaka,

- odróżnia ptaki drapieżne od innych,

- określa rolę ptaków w przyrodzie,

- wymienia charakterystyczne cechy ssaków,

- podaje przykłady ssaków z różnych środowisk,

- opisuje rolę dżdżownic w przyrodzie,

- opisuje sposób postępowania w wypadku przyczepienia się kleszcza,

- nazywa części ciała owada,

- wymienia elementy klimatu,

- odczytuje dane z wykresu,

- pokazuje na mapie położenie poszczególnych stref geograficznych,

- wymienia po 4 gatunki zwierząt występujących w poszczególnych strefach,

- wymienia cechy klimatu pustynnego, arktycznego,

- wymienia przyczyny zmian w krajobrazie naturalnym,

- opisuje skutki zanieczyszczeń środowiska,

- wymienia formy ochrony przyrody.

5.5.2. Wymagania podstawowe (na stopień dostateczny):

- wykazuje istnienie pola grawitacyjnego Ziemi,

- wyjaśnia co to są galaktyki,

- podaje przykłady oddziaływań elektrostatycznych,

- rysuje linie pola magnetycznego,

- podaje przykład zjawiska mającego związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi,

- określa długość i szerokość geograficzną na wskazanej półkuli,

- podaje źródła światła naturalne i sztuczne,

- buduje prosty obwód elektryczny,

- wyjaśnia, kiedy następuje załamanie światła,

- wskazuje występowanie w przyrodzie zjawiska rozszczepienia światła,

- wyjaśnia powstawanie barw widzianych ciał,

- pokazuje na globusie strefy oświetlenia Ziemi,

- wyjaśnia, dlaczego na głębokości poniżej 100 metrów panują ciemności,

- opisuje warunki panujące na szelfie,

- opisuje warunki świetlne panujące w poszczególnych strefach morskich,

- odróżnia polipa od meduzy,

- wymienia przystosowania w budowie zewnętrznej ryb do życia w wodzie,

- podaje przykłady skorupiaków morskich,

- wyjaśnia, do czego służy echosonda i batyskaf,

- podaje przykłady innych zwierząt żyjących w morzach,

- opisuje budowę pierwotniaków na przykładzie pantofelka,

- omawia budowę stułbi,

- opisuje wybrane czynności życiowe płazów,

- podaje przykłady zależności pokarmowych w jeziorze,

- omawia cechy budowy przystosowujące gady do życia na lądzie,

- wymienia cechy przystosowujące ptaka do lotu,

- podaje przykłady ptaków odlatujących oraz chronionych,

- rozpoznaje wybrane gatunki ssaków chronionych w Polsce,

- opisuje budowę zewnętrzną pająka,

- wskazuje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia owadów,

- nazywa części ciała winniczka,

- wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych typów klimatów,

- podaje przykłady roślin uprawianych w różnych strefach klimatycznych,

- opisuje przystosowania zwierząt do warunków klimatycznych,

- opisuje zajęcia mieszkańców wybranych stref klimatycznych,

- charakteryzuje zanieczyszczenia środowiska,

- podaje przykłady gatunków chronionych,

- wymienia dwa światowe parki narodowe.

5.5.3. Wymagania rozszerzające (na stopień dobry):

- opisuje zasługi M.Kopernika dla nauki,

- wyjaśnia, co nazywamy polem grawitacyjnym,

- porządkuje planety Układu Słonecznego,

- wyjaśnia, w jakim celu prowadzone są loty kosmiczne,

- wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał,

- wyjaśnia pojęcie pola magnetycznego,

- pokazuje położenie biegunów magnetycznych i geograficznych,

- określa położenie geograficzne,

- rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego,

- zna pojęcie promienia świetlnego,

- określa podstawowe właściwości przewodników i izolatorów,

- rysuje załamanie światła,

- wyjaśnia, dlaczego światło białe ulega rozszczepieniu,

- rysuje oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku,

- wyjaśnia przyczyny zróżnicowanego zasolenia wód morskich,

- opisuje falę morską,

- wyjaśnia przyczyny przypływów i odpływów,

- charakteryzuje warunki panujące w poszczególnych strefach oceanicznych,

- opisuje przystosowania chełbi do życia w morzu,

- opisuje budowę stułbi,

- charakteryzuje koralowce,

- wyjaśnia, co nazywamy falą dźwiękową,

- wymienia ośrodki różniące się prędkością rozchodzenia się fal dźwiękowych,

- opisuje wykorzystanie mórz i oceanów,

- odróżnia komórkę roślinną od zwierzęcej,

- charakteryzuje przystosowania stułbi do warunków i trybu życia,

- rozpoznaje wybrane zwierzęta występujące w jeziorze,

- wymienia cechy budowy zewnętrznej przystosowujące płazy do życia na lądzie,

- omawia proces rozmnażania gadów,

- wskazuje podobieństwa i różnice miedzy ptakami a gadami,

- wymienia przyczyny wędrówek ptaków,

- opisuje cechy przystosowujące dżdżownicę do życia w glebie,

- rozpoznaje typy aparatów gębowych owadów,

- charakteryzuje rolę owadów w przyrodzie,

- wyjaśnia, w jaki sposób określa się klimat danego obszaru,

- wykonuje obliczenia, wykorzystując dane z wykresów,

- opisuje zróżnicowanie krajobrazowe Europy,

- zna związek między warunkami klimatycznymi a światem roślin i zwierząt,

- wskazuje wpływ klimatu na życie ludzi,

- porównuje warunki przyrodnicze różnych rejonów geograficznych,

- wyjaśnia przyczyny zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby,

- charakteryzuje 3 wybrane parki narodowe.

5.5.4. Wymagania dopełniające (na stopień bardzo dobry):

- określa od czego zależy wartość siły grawitacji,

- opisuje, w jaki sposób powstał Układ Słoneczny,

- wyjaśnia, dlaczego na Księżycu nie ma atmosfery,

- objaśnia, na czym polegają oddziaływania magnetyczne,

- odszukuje punkty na mapie mające podane współrzędne geograficzne,

- wyjaśnia przyczynę różnicy dnia i nocy,

- tłumaczy zjawiska zaćmienia Księżyca i Słońca,

- wykazuje, że światło białe jest mieszaniną świateł barwnych,

- opisuje budowę oka,

- charakteryzuje poszczególne strefy oświetlenia Ziemi,

- charakteryzuje warunki panujące w głębinach,

- opisuje rafę koralową,

- wyjaśnia przyczyny powstawania prądów oceanicznych,

- ocenia możliwości rozwoju świata organicznego w poszczególnych strefach,

- opisuje przystosowania zwierząt do życia w wodzie,

- wyjaśnia, dlaczego fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w próżni,

- podaje przykłady wykorzystania zjawiska echa przez zwierzęta,

- analizuje skutki korzystania z zasobów morskich przez człowieka,

- wyjaśnia, dlaczego w jeziorach żyją głównie zwierzęta zmiennocieplne,

- charakteryzuje pierwotniaki,

- charakteryzuje faunę w różnych strefach jeziora,

- wymienia gatunki spotykane tylko w czystych wodach,

- porównuje czynności życiowe płazów i gadów,

- opisuje rozmnażanie ptaków,

- pokazuje związek między budową a trybem życia ptaków,

- charakteryzuje rozmnażanie i rozwój ssaków,

- opisuje czynności życiowe dżdżownicy,

- charakteryzuje sposoby rozmnażania owadów,

- omawia rozmnażanie winniczka,

- porównuje klimaty różnych rejonów geograficznych,

- wskazuje przyczyny odchylenia granic stref od równoleżników,

- zna zmiany w środowisku spowodowane eksploatacją bogactw naturalnych,

- opisuje trasy wypraw polarnych,

- przewiduje skutki niekontrolowanego składowania odpadów radioaktywnych i substancji trujących.

5.5.5. Wymagania ponadpodstawowe (na stopień celujący):

- wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą,

- wiedza wykraczająca poza program nauczania dla klasy szóstej,

- bardzo dobre czytanie mapy fizycznej świata,

- udział i osiągnięcia w konkursach przyrodniczych,

- udział w akcjach promujących ochronę i poszanowanie przyrody. 

 


 

 

 

§ 6

Przedmiotowe ocenianie - muzyka

 

6.1. Obszary aktywności oceniane na lekcjach muzyki

6.1.1. wykonywanie praktycznych ćwiczeń muzycznych

6.1.2. aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych

6.1.3.odpowiedzi ustne z zakresu znajomości: zasad muzyki, historii muzyki, form muzycznych

6.1.4. prace domowe

6.1.5. quizy i konkursy muzyczne

6.1.6. zeszyt

 

6.2. Kontrolowanie osiągnięć uczniów – specyfika kontrolowania z przedmiotu muzyka

6.2.1. nauczyciel, dokonując kontrolowania osiągnięć uczniów, powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim:

·          poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia

·          indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych

·          postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań

·          uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej i wiadomości z teorii muzyki

·          postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki

·          podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska

·          uczestnictwo ucznia w zajęciach

·          umiejętność formułowania przez niego problemów, wyciągania wniosków

·          poszukiwanie własnych rozwiązań, obronę własnego poglądu

 

6.3. Po ukończeniu czwartej klasy według programu „Sztuka. Plastyka – muzyka” (Nr programu DKW-4014-332/00) uczeń powinien:

6.3.1.   śpiewać piosenki z akompaniamentem

6.3.2.   poznać budowę i brzmienie instrumentów perkusyjnych

6.3.3. pisać znaki graficzne nut i pauz, rozróżniać czas trwania różnych wartości  rytmicznych

6.3.4.  słuchać utworów muzycznych związanych z daną tematyką, określać ich nastrój i charakter

6.3.5.   rozróżniać i nazywać elementy rytmu, poprawnie wystukiwać wzory rytmiczne

6.3.6.  śpiewać pieśni historyczne z akompaniamentem nauczyciela lub nagraniem z płyty CD, poznać fakty historyczne i sylwetki wybitnych Polaków

6.3.7.   śpiewać solmizacją dźwięki gamy C-dur, określać położenie nut na pięciolinii

6.3.8.   wykonywać prace plastyczne inspirowane muzyką

6.3.9.   poznać tradycje i zwyczaje ludowe

6.3.10. poznać nowe formy muzyczne - kanon, rondo

6.3.11. poznać polskie tańce narodowe - polonez, mazur, oberek, kujawiak, krakowiak

6.3.12. poznać życie i twórczość wybitnych kompozytorów, słuchać utwory wielkich  mistrzów

6.3.13.  poznać podstawowe zasady muzyki - półton, znaki chromatyczne

6.3.14.  poznawać podstawowe elementy dzieła muzycznego: tempo i dynamika

6.3.15.  wyjaśniać podstawowe terminy muzyczne

 

6.4. Po ukończeniu piątej klasy według programu „Sztuka. Plastyka – muzyka” (Nr programu DKW-4014-332/00) uczeń powinien:

6.4.1. śpiewać piosenki z akompaniamentem

6.4.2.   układać melodie do wybranego tekstu wiersza

6.4.3.   słuchać różnych gatunków muzyki

6.4.4.   wykonywać prace plastyczne inspirowane muzyką

6.4.5.   poznać budowę i brzmienia instrumentów muzycznych z grupy strunowych

6.4.6.   śpiewa pieśni z różnych okresów historycznych

6.4.7.   kultywować obrzędy i zwyczaje świąteczne

6.4.8.   śpiewać w kanonie dwugłosowym

6.4.9.   grać na dzwonkach lub flecie tradycyjne kolędy i pastorałki

6.4.10. słuchać muzyki w wykonaniu kapel ludowych

6.4.11. poznać działalność i twórczość artystyczną wybitnych kompozytorów polskich - Stanisław Moniuszko

6.4.12. słuchać dzieł polskich kompozytorów, poznać treści wybranej opery polskiej

6.4.13. słuchać muzyki programowej określonej tematycznie (marynistyka)

 

6.5. Po ukończeniu szóstej klasy według programu „Sztuka. Plastyka – muzyka” (Nr programu DKW-4014-332/00) uczeń powinien:

6.5.1   śpiewać pieśni polskie z różnych epok historycznych

6.5.2.   rozpoznawać styl muzyczny epoki średniowiecza i renesansu

6.5.3.   słuchać utworów wielkich mistrzów

6.5.4.   poznać podstawowe zasady muzyki – triada harmoniczna

6.5.5.   poznać budowę i rodzaje instrumentów muzycznych – instrumenty dęte drewniane

6.5.6.   poznać budowę instrumentów muzycznych – dęte blaszane

6.5.7.   poznać budowę organów

6.5.8.   poznać życie i twórczości wybitnych kompozytorów – J.S. Bach

6.5.9.   poznać budowę nowej formy muzycznej – wariacje muzyczne

6.5.10. poznać obrzędy i zwyczaje ludowe z różnych regionów Polski

6.5.11. śpiewać przyśpiewki i pieśni ludowe

6.5.12. poznać nowe gatunki muzyczne – opera

6.5.13. nucić znane fragmenty muzyczne

6.5.14. poznać ważne fakty biograficzne i twórczość wybitnego kompozytora polskiego – K.  Szymanowski

6.5.15. poznać okresową budowę melodii

6.5.16. przedstawiać dyskografię swojego ulubionego wykonawcy muzycznego

 

6.6. Wymagania na poszczególne oceny:

6.6.1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem  stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:

-         czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

-         wykazuje zainteresowaniem muzyką (np. bierze udział w koncertach)

-         podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły)

-         reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.

6.6.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na wysokim stopniu, a ponadto:

-         wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych

-         wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról

-         uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe

-         starannie wykonuje ćwiczenia plastyczno - muzyczne

-         potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

6.6.3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu, średnim a także:

-         zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie

-         poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów

-         odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról

-         najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.

6.6.4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym oraz:

-         nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania

-         rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych

-         czasami poprawnie formułuje wnioski

-         ma problemy z obroną swoich poglądów

-         najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

6.6.5. Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

-         nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania

-         biernie uczestniczy w dyskusjach

-         niestarannie wykonuje ćwiczenia

-         nie formułuje własnych wniosków.

6.6.6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:

-         nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

-         nie bierze udziału w działaniach twórczych

-         nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

-         nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

 

 

 

 

 

§7

Przedmiotowe ocenianie – plastyka


 

7.1. Obszary aktywności oceniane na lekcjach plastyki:

7.1.1 ustna prezentacja wiedzy

7.1.2 krótkie prace pisemne (kartkówki, sprawdziany)

7.1.3 tematyczne prace plastyczne

7.1.4 zadania domowe ( wybrane przez nauczyciela)

7.1.5 prace dodatkowe ( plastyczne, referaty)


 

7.2. Kontrolowanie osiągnięć uczniów

7.2.1 Nauczyciel powinien przeprowadzić w semestrze co najmniej dwa krótkie sprawdziany

mające na celu ocenę poziomu wiedzy z zakresu teorii twórczości i historii sztuki

7.2.2 Zweryfikować poziom wiadomości i umiejętności posługiwania się językiem plastyki

w ustnych odpowiedziach

7.2.3 Uczniowie zobowiązani są do wykonania co najmniej pięciu prac plastycznych

podlegających ocenie

7.2.4 Przy ocenie uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenie PPP-P


 

7.3 Po ukończeniu czwartej klasy według programu ”Do dzieła” nr DKOS-5002-66/04

uczeń powinien:

1.2.1 Nazywać podstawowe narzędzia i techniki plastyczne

1.2.2 Znać elementarne pojęcia plastyczne

1.2.3 Posługiwać się podstawowym warsztatem plastycznym

1.2.4.Rozwinąć wrażliwość estetyczną i emocjonalną


 

7.4 Po ukończeniu piątej klasy według programu ”Do dzieła” nr DKOS-5002-66/04

uczeń powinien:

7.4.1 Swobodnie posługiwać się warsztatem plastycznym

7.4.2 Poznać różnorodne formy twórczości

7.4.3 Zdobyć wiedzę na temat głównych wybitnych dzieł sztuki w Polsce i na świecie

7.4.4 Rozwinąć wyobrażnię twórczą, kreatywne myślenie i działanie


 

7.5 Po ukończeniu szóstej klasy według programu ”Do dzieła” nr DKOS-5002-66/04

uczeń powinien:

7.5.1 Orientować się w najważniejszych zagadnieniach teorii sztuki

7.5.2 Swiadomie wykorzystywać w samodzielnych działaniach różnorodne techniki

plastyczne

7.5.3 Umiejętnie i twórczo posługiwać się różnymi środkami plastycznymi

7.5.4 Posiadać wiedzę na temat twórczości artystów własnego regionu, instytucji

kulturalnych

7.5.5 Korzystać z różnorodnych źródeł informacji w celu rozwijania zainteresowań

plastycznych i pogłębiania wiedzy o sztuce


 

7.6 Wymagania na poszczególne oceny:

7.6.1 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 7.6.1.1 w większości przypadków jest przygotowany do lekcji (przynosi potrzebne

materiały ) 7.6.1.2 z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach,

7.6.1.3 wyjaśnia najważniejsze pojęcia

7.6.1.4 potrafi również wymienić kilku wybitnych polskich artystów.

7.6.2 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń ,który:

7.6.2.1 przyswoił podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności.

7.6.2.2 bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji,

7.6.2.3 stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac

7.6.2.4 posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki

plastyczne

7.6.2.5 uczeń powinien samodzielnie wykonywać proste ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie i podejmować próby samodzielnej twórczości plastycznej.

7.6.3 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

7.6.3.1 potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności

7.6.3.2 przynosi na lekcję potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy.

7.6.3.3 prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe

problemy

7.6.3.4 przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo

wysiłku w wykonywaną pracę i systematycznie pracuje na lekcjach.

7.6.3.5 świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki

plastyczne.

7.6.3.6 wymienia też nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych


 

7.6.4 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

7.6.4.1 opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości

i umiejętności.

7.6.4.2 bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje

zdanie.

7.6.4.3 korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych

wiadomości , a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza

nią, wykazując zaangażowanie i pomysłowość.

7.6.4.4 umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy.

7.6.4.5 podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie, analizuje i porównuje

dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

 

7.6.5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:

7.6.5.1 przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi

7.6.5.2 wykazuje dużą znajomość treści pozaprogramowych oraz zaangażowanie i twórczą

inicjatywę w działaniach grupowych.

7.6.5.3 uczeń bierze udział w konkursach plastycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu

kulturalnym szkoły i regionu.

7.6.5.4 twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z

technikami plastycznymi .

7.6.5.5 potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać

przykłady ich twórczości.

7.6.5.6. uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość

artystyczną.

 

sporządziła: Agnieszka Mitura-Bagińska

.


 

 

 

 

§ 8

Przedmiotowy system oceniania – technika

 

8.1        Obszary aktywności oceniane na lekcjach informatyki:

8.1.1        wypowiedzi ustne na lekcjach,

8.1.2        samodzielna praca wytwórcza,

8.1.3        sprawdziany pisemne,

8.1.4        testy,

8.1.5        indywidualne rozwiązywanie zadań z podręcznika,

8.1.6        zadania i prace dodatkowe,

8.1.7        współpraca w grupie,

8.1.8        aktywny udział w konkursach i projektach edukacyjnych,

 

8.2.            Kontrolowanie osiągnięć uczniów

8.2.1        Nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej 1sprawdzian wiadomości.

8.2.2        Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w sprawdzianach:

Poniżej 30% punktów – niedostateczny

Od 30% do 49%          – dopuszczający

Od 50% do 74%          – dostateczny

Od 75% do 89%          – dobry

Od 90% do 97%          – bardzo dobry

Od 98% do 100%        – celujący (przy ocenie celującej uwzględniane są zadania nietypowe)

8.2.3        Przy ocenianiu uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia PPP-P.

 

8.3.             Po ukończeniu czwartej klasy według programu nauczania z techniki:„Technika na co dzień”. Modułowy program nauczania techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.(numer programu- DKOS-5002-11/04) – uczeń powinien:

8.3.1          rozumieć pojęcia: droga, uczestnik ruchu drogowego,

8.3.2          znać ogólne zasady korzystania z dróg,

8.3.3          znać wybrane znaki drogowe,

8.3.4          stosować zasady ruchu drogowego,

8.3.5          znać pojęcie i zasady poruszania się w kolumnie pieszych,

8.3.6          korzysta ze środków transportu kulturalnie i bezpiecznie,

8.3.7          znać zasady poruszania się rowerem w ruchu drogowym,

8.3.8          znać i rozumieć podstawowe pojęcia: pierwsza pomoc przedmedyczna, apteczka pierwszej pomocy,

8.3.9          znać numery alarmowe,

8.3.10      znać i rozumieć nazewnictwo w zakresie włókiennictwa, papieru i materiałów wtórnych,

8.3.11      stosować rzuty przedmiotów w sporządzonej dokumentacji,

8.3.12      znać cechy i właściwości materiałów,

8.3.13      wykonywać proste czynności obróbcze różnych materiałów,

8.3.14      posługiwać się prostymi narzędziami.

 

 

8.4.             Po ukończeniu piątej klasy według programu nauczania z techniki :„Technika na co dzień”. Modułowy program nauczania techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.(numer programu- DKOS-5002-11/04) uczeń powinien:

8.4.1          wyjaśnić pojęcia: ciąg komunikacyjny, rzut poziomy mieszkania, zaprojektować umeblowanie mieszkania,

8.4.2          odczytać schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej,

8.4.3          wyjaśnić jakie czynniki mają wpływ na koszty ogrzewania mieszkania,

8.4.4          wyjaśnić co to jest obwód elektryczny, odczytać schemat instalacji elektrycznej,

8.4.5          odczytać schemat instalacji gazowej, wyjaśnić , jakie zagrożenia istnieją przy nieprzestrzeganiu zasad bhp,

8.4.6          wyjaśnić na czym polega racjonalne żywienie,

8.4.7          wskazać, w których produktach znajdują się poszczególne składniki odżywcze,

8.4.8          wybrać dla siebie prawidłowy jadłospis,

8.4.9          kulturalnie zachowywać się przy stole,

8.4.10      wyjaśnić, jakie działania należy podjąć aby nie szkodzić środowisku,

8.4.11      korzystać z informacji zawartych w instrukcji i karcie gwarancyjnej,

8.4.12       samodzielnie zaprojektować ciąg roboczy w kuchni,

8.4.13      wyjaśnić jak działa kuchenka mikrofalowa,

8.4.14      wyjaśnić, jakie zjawisko wykorzystywane jest przy działaniu chłodziarki,

8.4.15      wskazać na podobieństwa i różnice w działaniu odkurzacza i suszarki do włosów,

8.4.16      wyjaśnić zasadę działania pralki,

8.4.17      obliczyć całkowitą wysokość opłat domowych.

 

8.5.            Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania edukacyjne podzielono na zakres podstawowy i ponadpodstawowy.

1) Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmuje wiadomości i umiejętności bardzo proste, przydatne życiowo, bazowe, tj. niezbędne w dalszej nauce, ułatwiające uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń może otrzymać stopień dostateczny (3). Słabe opanowanie podstawy programowej może być ocenione stopniem dopuszczającym (2), a nieopanowanie programowych wymagań – niedostatecznym (1).

2) Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmuję wiadomości i umiejętności, które rozszerzają podstawy informatyki, pogłębiają jej wieloprzedmiotowy charakter. Umożliwiają uczniowi stawianie hipotez i twórcze rozwiązywanie problemów. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę: dobry (4) – jeżeli jego działania wymagają pomocy nauczyciela; bardzo dobry (5) – jeżeli samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Na stopień celujący (6) zasługuje wówczas, gdy jego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania z zakresu ponadpodstawowego.

Zgodnie z powyższym podziałem:

8.5.1        Ocenę celujący (poziom twórczy – wykraczający T) otrzymuje uczeń, który:

8.5.1.1  posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

8.5.1.2  samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe i proponuje własne sposoby ich rozwiązywania,

8.5.1.3  biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu problemów,

8.5.1.4  uczestniczy w konkursach tematycznych i przedmiotowych oraz odnosi w nich sukcesy,

8.5.1.5  oddał 2 prace dodatkowe.

 

8.5.2        Ocenę bardzo dobry (poziom dopełniający D) otrzymuje uczeń, który:

8.5.2.1  opanował w pełnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziany kryteriami wymagań na poziomie dopełniającym,

8.5.2.2  rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności,

8.5.2.3  pracuje systematycznie i dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami,

8.5.2.4  oddał pracę dodatkową (do wyboru: referat, praca graficzna, dotyczące tematyki konkursów szkolnych i międzyszkolnych itp.),

 

8.5.3        Ocenę dobry (poziom rozszerzony R) otrzymuje uczeń, który:

8.5.3.1  opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,

8.5.3.2  rozwiązuje samodzielnie zadania typowe, wykorzystując swą wiedzę i umiejętności,

8.5.3.3  przy rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela;

 

8.5.4        Ocenę dostateczny (poziom podstawowy P) otrzymuje uczeń, który:

8.5.4.1  opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania z informatyki na poziomie nieprzekraczającym podstaw programowych,

8.5.4.2  rozwiązuje zadania o podstawowym stopniu trudności,

8.5.4.3  potrafi rozwiązać elementarne problemy i zadania ,

8.5.4.4  problemy trudniejsze, wymagające własnych rozwiązań przekraczające jego możliwości,

 

8.5.5        Ocenę dopuszczający (poziom konieczny K) otrzymuje uczeń, który:

8.5.5.1  opanował wymagania programowe w stopniu pozwalającym kontynuować naukę w klasie programowo wyższej,

8.5.5.2  w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela,

8.5.5.3  rozwiązuje zadania o obniżonym stopniu trudności,

8.5.5.4  stosuje dostępne metody pracy w sposób wybiórczy;

 

8.5.6        Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

8.5.6.1  nie opanował podstawy programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

8.5.6.2  nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem,

8.5.6.3  nie potrafi rozwiązać zadań typowych, wielokrotnie powtarzanych, szablonowych o elementarnym stopniu trudności,

8.5.6.4  nie przejawia inicjatywy do poprawy swych ocen cząstkowych i na koniec semestru oraz roku szkolnego.

 

 

Uczeń kończący II etap edukacji potrafi:

a) w zakresie edukacji prozdrowotnej:

– wskazać i przyjąć prawidłową postawę ciała podczas pracy oraz docenić pozytywny wpływ, jaki to ma na zdrowie,

– stosować w relacjach międzyludzkich podstawowe, obowiązujące zasady i reguły,

– wyszukać informacje na temat przyczyn i skutków używania środków psychoaktywnych,

nadużywania leków oraz innych nałogów;

b)w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej:

– rozpoznać różne formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, drukowanych, obrazkowych, dźwiękowych, filmowych, audiowizualnych i multimedialnych,

– ocenić funkcje i dokonać krótkiej charakterystyki komunikatów medialnych,

– posługiwać się różnymi formami komunikatów i narzędzi medialnych w procesie komunikowania się, zdobywania wiedzy, jej dokumentowania i prezentowania,

– podać definicję katalogu, kartoteki jako elementów systemu wyszukiwania danych (np. w zbirach bibliotecznych).

 

 

 

 

 

§ 9

Przedmiotowy system oceniania – informatyka

 

9.1         Obszary aktywności oceniane na lekcjach informatyki:

9.1.1.        wypowiedzi ustne na lekcjach,

9.1.2.        samodzielna praca z komputerem oraz stopień jej sprawności i zaawansowania,

9.1.3.        sprawdziany pisemne,

9.1.4.        testy komputerowe,

9.1.5.        indywidualne rozwiązywanie zadań zawartych na płytach CD-ROM dołączonych do podręcznika,

9.1.6.        zadania i prace dodatkowe,

9.1.7.        współpraca w grupie,

9.1.8.        aktywny udział w konkursach i projektach edukacyjnych,

9.1.9.        zdolności wykorzystania komputera w różnych dziedzinach życia i podczas przygotowania się do lekcji z innych przedmiotów szkolnych oraz umiejętności prezentowania swojej pracy.

 

 

9.2.            Kontrolowanie osiągnięć uczniów

9.2.1        Nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej 1sprawdzian wiadomości.

9.2.2        Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w sprawdzianach:

Poniżej 30% punktów – niedostateczny

Od 30% do 49%          – dopuszczający

Od 50% do 74%          – dostateczny

Od 75% do 89%          – dobry

Od 90% do 97%          – bardzo dobry

Od 98% do 100%        – celujący (przy ocenie celującej uwzględniane są zadania nietypowe)

9.2.3        Przy ocenianiu uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia PPP-P.

 

9.3.             Po ukończeniu piątej klasy według programu nauczania z techniki-informatyki do klas IV-VI szkoły podstawowej („Przygoda z komputerem” - Leszek Kopieniak, Wydawnictwo "MAC" S.A. – numer programu  DKW-4014­125/00) uczeń powinien:

9.3.1             stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej i przestrzegać ich,

9.3.2             dostrzegać potrzebę dostosowania się do przepisów BHP obowiązujących w pracowni informatycznej,

9.3.3             dostrzegać zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania komputera,

9.3.4             potrafić uruchomić i wyłączyć komputer w sposób poprawny (z paska zadań z menu Start/Zamknij),

9.3.5             potrafić zalogować się do sieci szkolnej,

9.3.6             znać i rozumieć znaczenie terminów: pulpit, pasek zadań, ikona,

9.3.7             potrafić uruchamiać programy, których ikony znajdują się na pulpicie ekranu,

9.3.8             wiedzieć, że z komputerem można się porozumiewać za pomocą klawiatury,

9.3.9             znać układ i przeznaczenie poszczególnych klawiszy klawiatury,

9.3.10          uruchamiać program WordPad z ikony i właściwie kończyć jego działanie,

9.3.11          potrafić napisać znaki: z klawiszy podwójnych, wielkie litery, polskie litery,

9.3.12          umiejętnie wykonać spację, przechodzić do nowej linii,

9.3.13          potrafić napisać krótki, nieskomplikowany tekst,

9.3.14          umieć otwierać i zamykać programy za pomocą myszki komputerowej (rozróżnia pojedyncze i podwójne kliknięcie),

9.3.15          posługiwać się myszką: wskazanie, kliknięcie,

9.3.16          potrafi uruchomiæ aplikację Kalkulator,

9.3.17          znać funkcje podstawowych klawisz kalkulatora kieszonkowego,

9.3.18          potrafić dokonać najprostszych obliczeń z wykorzystaniem Kalkulatora,

9.3.19          wskazywać przykłady zastosowań komputera w szkole, zakładach pracy, w domu,

9.3.20          rozróżniać elementy składowe komputera: jednostkę centralną, monitor, klawiaturę, myszkę,

9.3.21          znać i używać nośniki informacji w postaci dyskietki i płyty CD-ROM,

9.3.22          znać budowę okna programu (na przykładzie Notatnika),

9.3.23          umieć zapisać poprawną nazwę pliku,

9.3.24          zapisać pliki w katalogu domyślnym,

9.3.25          umieć zapisać wyniki swojej pracy na dysku,

9.3.26          otwierać i zamykać pliki,

9.3.27          z pomocą nauczyciela uruchamiać program graficzny Paint

9.3.28          korzystać z narzędzi podstawowych edytora: ołówek, pędzel oraz elementów gotowych: do kreślenia prostokątów, linii, wielokątów,

9.3.29          zaznaczać rysunek, fragmenty rysunku,

9.3.30          przenosić zaznaczony rysunek w inne miejsce, w obrębie tego samego dokumentu,

9.3.31          przygotowuje projekt prostego rysunku z wykorzystaniem poznanych elementów,

9.3.32          otwierać pliki z przykładowymi dokumentami wykonanymi w programie Paint i ćwiczy posługiwanie się wybranymi narzędziami programu,

9.3.33          znać podstawowe elementy okna programu Word-Pad,

9.3.34          poruszać się po tekście za pomocą myszki i klawiatury,

9.3.35          znać klawisze i zasady kasowania znaków (klawiszami Backspace i Delete),

9.3.36           potrafić zapisać efekty swej pracy w programie Word-Pad,

9.3.37          umieć odszukać zapisany plik na dysku i w folderze,

9.3.38          umieszczać w dokumencie tekstowym rysunki wykonane w programie Paint (dowolnym sposobem z pomocą klawiszy lub paska narzędzi),

9.3.39          zaznaczać fragmenty tekstu dowolnym, poznanym sposobem (wykorzystując mysz, klawisze itp.),

9.3.40          dobiera wielkość czcionki i kolor odpowiedni do treści tekstu,

9.3.41          stosować wyrównania tekstu: do lewej, do prawej, wyśrodkuj,

9.3.42          wiedzieć, czym jest kosz w komputerze,

9.3.43          potrafić umieścić w koszu pliki i foldery,

9.3.44          wiedzieć, co to jest wirus komputerowy i w jaki sposób zapobiegać zainfekowaniu komputera wirusami komputerowymi.

 

 

9.4.             Po ukończeniu szóstej klasy według programu nauczania z techniki-informatyki do klas IV-VI szkoły podstawowej („Przygoda z komputerem” - Leszek Kopieniak, Wydawnictwo "MAC" S.A. – numer programu  DKW-4014­125/00) uczeń powinien:

9.4.1        znać pojęcie arkusz kalkulacyjny i wiedzieć, jakie operacje można w nim wykonywać,

9.4.2        zna pojęcia: wiersz, kolumna, komórka, adres,

9.4.3        potrafić wpisać proste dane (ogólne i liczbowe) do komórek arkusza,

9.4.4        umieć zmienić wielkość komórki, aby dostosować ją do wpisanych danych,

9.4.5        znać najprostszy sposób tworzenia wykresów do graficznego przedstawiania wyników w programie Excel,

9.4.6        wiedzieć, co to są: licencja i prawa autorskie oraz uznaje konieczność ich respektowania w relacjach międzyludzkich,

9.4.7        potrafić uruchomić przeglądarkę internetową Internet Explorer i wyszukać podstawowe informacje w Sieci,

9.4.8        umieć wyszukać w Komputerowym abecadle potrzebne terminy,

9.4.9        znać pojęcia: komputer multimedialny i program multimedialny,

9.4.10    potrafi uruchomić i obsługiwać program multimedialny,

9.4.11    umieć uruchomić wybraną grę komputerową i ją obsłużyć,

9.4.12    znać terminy dotyczące arkusza kalkulacyjnego Excel: adres i formuła;

9.4.13    umie utworzyć prostą formułę, wystarczająco sprawnie przemieszczać się w oknie arkusz za pomocą myszki, wykorzystując przyciski pasków przewijania,

9.4.14    potrafić zaznaczyć blokiem dane w arkuszu, na podstawie danych budować wykres,

9.4.15    odczytywać dane z powstałych wykresów na podstawie dołączonych do programu licencji i opakowania,

9.4.16    odróżniać programy legalne od „piratów”,

9.4.17    wiedzieć, co to jest Internet, sieć komputerowa, internauta, poczta elektroniczna, strona WWW,

9.4.18    potrafić przeglądać strony WWW,

9.4.19    potrafić wymienić charakterystyczne wyposażenie komputera multimedialnego.

 

9.5.            Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania edukacyjne podzielono na zakres podstawowy i ponadpodstawowy.

1) Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmuje wiadomości i umiejętności bardzo proste, przydatne życiowo, bazowe, tj. niezbędne w dalszej nauce, ułatwiające uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń może otrzymać stopień dostateczny (3). Słabe opanowanie podstawy programowej może być ocenione stopniem dopuszczającym (2), a nieopanowanie programowych wymagań – niedostatecznym (1).

2) Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmuję wiadomości i umiejętności, które rozszerzają podstawy informatyki, pogłębiają jej wieloprzedmiotowy charakter. Umożliwiają uczniowi stawianie hipotez i twórcze rozwiązywanie problemów. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę: dobry (4) – jeżeli jego działania wymagają pomocy nauczyciela; bardzo dobry (5) – jeżeli samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Na stopień celujący (6) zasługuje wówczas, gdy jego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania z zakresu ponadpodstawowego.

Zgodnie z powyższym podziałem:

9.5.1        Ocenę celujący (poziom twórczy – wykraczający T) otrzymuje uczeń, który:

9.5.1.1  posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

9.5.1.2  samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe i proponuje własne sposoby ich rozwiązywania,

9.5.1.3  biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu problemów,

9.5.1.4  uczestniczy w konkursach tematycznych i przedmiotowych oraz odnosi w nich sukcesy,

9.5.1.5  umiejętnie wykorzystuje osiągnięcia informatyczne do realizacji zadań interdyscyplinarnych,

9.5.1.6  oddał 2 prace dodatkowe (do wyboru: kalkulacje kosztów wycieczki szkolnej, projekt zespołowy, projekt edukacyjny itp.);

 

9.5.2        Ocenę bardzo dobry (poziom dopełniający D) otrzymuje uczeń, który:

9.5.2.1  opanował w pełnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidziany kryteriami wymagań na poziomie dopełniającym,

9.5.2.2  rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności,

9.5.2.3   pracuje systematycznie i dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami,

9.5.2.4  oddał pracę dodatkową (do wyboru: referat, praca graficzna, dotyczące tematyki konkursów szkolnych i międzyszkolnych itp.),

 

9.5.3        Ocenę dobry (poziom rozszerzony R) otrzymuje uczeń, który:

9.5.3.1  opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,

9.5.3.2  rozwiązuje samodzielnie zadania typowe, wykorzystując swą wiedzę i umiejętności,

9.5.3.3  przy rozwi¹zywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela;

 

 

9.5.4        Ocenę dostateczny (poziom podstawowy P) otrzymuje uczeń, który:

9.5.4.1  opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania z informatyki na poziomie nieprzekraczającym podstaw programowych,

9.5.4.2  rozwiązuje zadania o podstawowym stopniu trudności,

9.5.4.3  potrafi rozwiązać elementarne problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie,

9.5.4.4  problemy trudniejsze, wymagające własnych rozwiązań przekraczające jego możliwości,

 

 

9.5.5        Ocenę dopuszczający (poziom konieczny K) otrzymuje uczeń, który:

9.5.5.1  opanował wymagania programowe w stopniu pozwalającym kontynuować naukę w klasie programowo wyższej,

9.5.5.2  w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela,

9.5.5.3   rozwiązuje zadania o obniżonym stopniu trudności,

9.5.5.4  stosuje dostępne metody pracy z informatyki w sposób wybiórczy;

 

 

9.5.6        Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

9.5.6.1  nie opanował podstawy programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

9.5.6.2  nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem,

9.5.6.3  nie potrafi rozwiązać zadań typowych, wielokrotnie powtarzanych, szablonowych o elementarnym stopniu trudności,

9.5.6.4  nie przejawia inicjatywy do poprawy swych ocen cząstkowych i na koniec semestru oraz roku szkolnego.

 

 

Uczeń kończący II etap edukacji potrafi:

a) w zakresie edukacji prozdrowotnej:

– wskazać i przyjąć prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem oraz docenić pozytywny wpływ, jaki to ma na zdrowie,

– realnie ocenić ryzyko i niebezpieczeństwo wynikające z braku higieny pracy

przy komputerze,

– stosować w relacjach międzyludzkich podstawowe, obowiązujące zasady

i reguły,

– wyszukać informacje na temat przyczyn i skutków używania środków psychoaktywnych,

nadużywania leków oraz innych nałogów;

b)w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej:

– rozpoznać różne formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, drukowanych, obrazkowych, dźwiękowych, filmowych, audiowizualnych i multimedialnych,

– ocenić funkcje i dokonać krótkiej charakterystyki komunikatów medialnych,

– posługiwać się różnymi formami komunikatów i narzędzi medialnych w procesie komunikowania się, zdobywania wiedzy, jej dokumentowania i prezentowania,

– podać definicjê katalogu, kartoteki jako elementów zautomatyzowanego systemu wyszukiwania danych (np. w zbirach bibliotecznych).

 

 

 

 

 

§ 10

Przedmiotowe ocenianie – wychowanie fizyczne

 

10.1    Obszary aktywności oceniane na lekcjach wychowania fizycznego

10.1.1 sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków

10.1.2 zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć

10.1.3 stosunek do partnera i przeciwnika

10.1.4 stosunek do własnego ciała

10.1.5 aktywność fizyczna

10.1.6 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas                                             zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami

10.1.7 osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy

10.1.8 udział w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

 

10.2    Kontrolowanie osiągnięć uczniów

10.2.1 sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w czasie trwania dwóch semestrów 

10.2.2 podczas wykonywania prób sprawnościowych i testów sprawności fizycznej

10.2.3 podczas wykorzystania poznanych elementów technicznych i umiejętności ruchowych w czasie gry

 

10.3     Po ukończeniu czwartej klasy według programu DKW- 4014-68/99 uczeń powinien:

10.3.1  znać zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i wykonywania ćwiczeń na przyrządach

10.3.2   dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca i warunków  pogodowych

10.3.3   potrafić przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń

10.3.4   znać podstawowe przepisy i zasady zabaw i gier

10.3.5   wykonać przewrót w przód i w tył

10.3.6   wykonać przejście równoważne po odwróconej ławeczce

10.3.7   wykonać bieg w szybkim tempie na wyznaczonym odcinku, bieg ciągły

10.3.8   wykonać odbicie jednonóż do skoku w dal i zeskok obunóż

10.3.9   wykonać rzut piłeczką palantową z miejsca

10.3.10 wykonać podanie i chwyt piłki oburącz w miejscu

10.3.11 wykonać rzut piłki do kosza z miejsca

10.3.12 wykonać kozłowanie piłki w dowolnym tempie

10.3.13 poruszać się po boisku krokiem odstawno- dostawnym

10.3.14 wykonać odbicia piłki sposobem górnym

10.3.15 wykonać podania i chwyty piłki jednorącz w miejscu i w ruchu

10.3.16 wykonać rzut do bramki jednorącz

10.3.17 wykonać prowadzenie piłki dowolną częścią stopy

10.3.18 wykonać strzał do bramki dowolnym sposobem

 

10.4      Po ukończeniu piątej klasy według programu DKW- 4014-68/99 uczeń powinien:

10.4.1   wiedzieć jaki wpływ mają ćwiczenia na prawidłową postawę ciała

10.4.2   umieć przeprowadzić rozgrzewkę

10.4.3   znać zasady i przepisy poznanych gier

10.4.4   wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu

10.4.5   wykonać przewrót w tył z przysiadu do klęku podpartego

10.4.6   wykonać skok rozkroczny przez kozła

10.4.7   wykonać stanie na rękach z postawy lub uniku podpartego

10.4.8   wykonać mostek z leżenia tyłem

10.4.9   przyjąć pozycję startową na komendy startera

10.4.10 wykonać skok w dal sposobem naturalnym

10.4.11 wykonać marszobieg z wykorzystaniem terenu naturalnego

10.4.12 wykonać rzut piłeczką palantową z marszu

10.4.13 wykonać rzut piłką lekarską

10.4.14 wykonać podania i chwyty piłki w ruchu

10.4.15 wykonać kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej

10.4.16 rzut piłki do kosza po kozłowaniu i zatrzymaniu się na jedno i dwa tempa

10.4.17 wykonać odbicia piłki sposobem dolnym

10.4.18 wykonać zagrywkę sposobem dolnym

10.4.19 wykonać prowadzenie piłki w dwójkach zakończony rzutem na bramkę

10.4.20 wykonać kozłowanie ze zmianą kierunku i ręki kozłującej

10.4.21 wykonać przyjęcie wewnętrzną  i zewnętrzną częścią stopy zakończone strzałem do         bramki prostym podbiciem

10.4.22 wykonać prowadzenie piłki slalomem dowolną częścią stopy

 

10.5       Po ukończeniu klasy szóstej według programu DKW-4014-68/99 uczeń powinien:                                                                          

      10.5.1    znać zasady higieny po wysiłku fizycznym

      10.5.2    znać prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń, pozycji wyjściowych i zadań          

       ruchowych

10.5.3        potrafić dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych ćwiczeń,        

zadań, prób i testów

10.5.4        przestrzegać zasady „fair play”

10.5.5        wykonać przewroty łączone

10.5.6        wykonać przeskok kuczny przez skrzynię

10.5.7        wykonać przerzut bokiem

10.5.8        wykonać przewrót w przód z naskoku

10.5.9        wykonać krok podstawowy poloneza

10.5.10    pokonać dystans 800m dz i 1000m chł w biegu ciągłym

10.5.11    wykonać rzut piłeczką palantową z rozbiegu

10.5.12    wykonać skok w dal sposobem naturalnym z dowolnego rozbiegu

10.5.13    wykonać bieg z pałeczką sztafetową i przekazać ją w truchcie

10.5.14    wykonać rzut do kosza z biegu po kozłowaniu

10.5.15    wykonać kozłowanie slalomem

10.5.16    chwytać i podawać piłkę w ruchu sposobem dolnym przez kozioł

10.5.17    wykonać w parach odbicia sposobem górnym i dolnym

10.5.18    wykonać zagrywkę tenisową

10.5.19    wykonać prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku

10.5.20    wykonać strzał do bramki wewnętrznym podbiciem w ruchu

10.5.21    wykorzystać poznane elementy techniczne w grze

10.5.22    wykonać rzut do bramki z wyskoku

10.5.23    wykonać zwód pojedynczy

 

   10.6       Wymagania na poszczególne oceny

      10.6.1    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

10.6.1.1 uczeń reprezentuje szkołę na zawodach sportowych

10.6.1.2 bije rekordy szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych

10.6.1.3 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną

10.6.1.4 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

 

10.6.2        ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

      10.6.2.1 uczeń systematycznie i czynnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego

10.6.2.2 jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi żadnych zastrzeżeń

10.6.2.3 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje  postępy w osobistym usprawnianiu

10.6.2.4 całkowicie opanował materiał programowy

10.6.2.5 ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie oraz zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie

10.6.2.6 posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu

10.6.2.7 bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, chociaż nie jest to działalność systematyczna

 

10.6.3        ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

10.6.3.1 uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, podejmując wysiłek w realizacji zadań ruchowych

10.6.3.2 jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi żadnych zastrzeżeń

10.6.3.3 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje postępy w tym zakresie

10.6.3.4 uczeń opanował materiał programowy

10.6.3.5 ćwiczenia wykonuje prawidłowo oraz z małymi błędami technicznymi

10.6.3.6 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela

 

10.6.4        ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

      10.6.4.1 uczeń nie systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego

10.6.4.2 przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej

10.6.4.3 wykazuje małe postępy w usprawnianiu lub jego wynik utrzymuje się na poziomie diagnozy wstępnej

10.6.4.4 opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami

10.6.4.5 ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi

10.6.4.6 w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne braki, a te które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce

 

10.6.5        ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

      10.6.5.1 uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego

      10.6.5.2 na zajęciach wychowani fizycznego wykazuje duże braki w zakresie wychowania      

      społecznego            

      10.6.5.3 nie jest pilny i nie wykazuje postępów w usprawnianiu, jego wynik utrzymuje się lub jest

      słabszy od diagnozy wstępnej

      10.6.5.4 uczeń nie opanował materiału programowego w stosunku dostatecznym i ma poważne 

       braki

      10.6.5.5 ćwiczeni wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi

      10.6.5.6 posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań 

      związanych z samooceną

 

10.6.6        ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

      10.6.6.1 uczeń bardzo rzadko uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego

10.6.6.2 na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego

10.6.6.3 ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu, wynik jest dużo słabszy od diagnozy wstępnej

10.6.6.4 uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program

10.6.6.5 wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami

10.6.6.6 charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie kultury fizycznej

 

 

 

 

§11

Przedmiotowe ocenianie – religia

 

 

11.1.Obszary aktywności oceniane na lekcjach religii:

11.1.1 ustna prezentacja wiedzy

11.1.2 czynne uczestnictwo w katechezie

11.1.3 aktywność religijna (rekolekcje, liturgia, nabożeństwa)

11.1.4 zadania domowe (wybrane przez katechetę)

11.1.5 prowadzenie zeszytu ćwiczeń

11.1.6 prace pisemne sprawdzające

11.1.7 znajomość MAŁEGO KATECHIZMU

 

11.2. kontrolowanie osiągnięć ucznia

11.2.1 Katecheta powinien przeprowadzić w semestrze co najmniej dwa sprawdziany wiadomości

11.2.2 Przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną w pracach klasowych:

poniżej 30%punktów - niedostateczny

od 30% do49% - dopuszczający

od 50% do 74% - dostateczny

od 75% do 89% - dobry

od 90 % do 97% - bardzo dobry

od 98% do 100% - celujący(przy ocenienie celującej uwzględnione są zadania nietypowe)

 

11.3 Po ukończeniu klasy pierwszej według ogólnopolskiego programu nr AZ-1 - 01 /1 Jesteśmy dziećmi Bożymi uczeń powinien znać:

11.3.1 podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie, dialogi stosowane w liturgii słowa, znaczenie modlitwy prośby oraz odpowiadające jej postawy ciała

11.3.2 gesty i słowa będące wyrazami wdzięczności i czci wobec Boga

11.3.3 wydarzenia z życia Jezusa w świetle Modlitwy Pańskiej

11.3.4 sakramentalne sposoby obecności zmartwychwstałego Pana we wspólnocie Kościoła

11.3.5 religijne znaczenie znaków i symboli liturgicznych

11.3.6 wybrane modlitwy piosenki i pieśni.

 

11.4 Po ukończeniu klasy drugiej według ogólnopolskiego programu nr AZ-1 - 01 /1 Jesteśmy dziećmi Bożymi uczeń powinien znać:

11.4.1 różne sposoby porozumienia się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele

11.4.2 postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w słowo Boże i odpowiadanie na nie

11.4.3 znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków z udzielonym przez Kościół sakramentem pokuty

11.4.4 związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami a ustanowioną przez Niego Eucharystią

11.4.5 warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii

11.4.6 formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z sakramentu pokuty

11.4.7 znaczenie znaków sakramentalnych

11.4.8 wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne, modlitwy

 

11.5. Po ukończeniu klasy trzeciej według ogólnopolskiego programu nr AZ-1 - 01 /1 Jesteśmy dziećmi Bożymi uczeń powinien znać:

11.5.1 stosowane podczas celebracji Eucharystii dialogowe formy modlitwy;
11.5.2 elementy strukturalne mszalnej liturgii słowa;
11.5.3 wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa na krzyżu;
11.5.4 religijne znaczenie darów chleba i wina;
11.5.5 mszalne obrzędy Komunii Świętej;
11.5.6 religijne znaczenie błogosławieństw stosowanych w liturgii eucharystycznej;
11.5.7 sformułowania wyrażające wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w Kościele;
11.5.8 dobrane piosenki religijne i pieśni liturgiczne wyrażające wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w Kościele;
11.5.9 dobrane piosenki religijne i pieśni liturgiczne wyrażające niniejsze treści.

 

11.6 Po ukończeniu kl. IV ogólnopolskiego programu nr AZ –2-01/ 1 Wezwani przez Boga, uczeń powinien:

11.6.1 Dostrzegać w otaczającym świecie obecność Boga na podstawie dzieła    stworzenia

11.6.2 Umie wytłumaczyć co to są „ślady Boga”

11.6.3 Wie, co to jest „Historia Zbawienia”

11.6.4 Zapoznał się z treścią poematu o stworzeniu świata/Rdz. 1,1-25/

11.6.5 Umie rozróżnić pokarm otrzymywany podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, od pokarmu Eucharystycznego

11.6.6 Umie wyjaśnić słowo Przymierze , i rozróżnić Stare od Nowego Przymierza.

11.6.7 Z dziejów historii Izraela wie kim był Dawid, i jak nazywają się jego utwory z których Kościół korzysta obecnie.

11.6.8 Wie, kto to jest naród wybrany, od kogo wziął początek

11.6.9 Wie, kto to jest prorok oraz zna jego rolę

11.6.10 Zna rolę Mojżesza i potrafi opowiedzieć przynajmniej dwa wydarzenia związane z jego posłannictwem do Narodu Wybranego

 

11.7 Po ukończeniu kl. V ogólnopolskiego programu nr AZ –2-01/ 1 Wezwani przez Boga uczeń:

11.7.1 Wie, czym jest Eucharystia, kiedy i kto ustanowił

11.7.2 Zna potrzebę korzystania z sakramentów świętych

11.7.3 Zna pojęcie- nawrócenie.

11.7.4 Zna określenie- Królestwo Boże

11.7.5 Wie, co to jest Paruzja

11.7.6 Wie, co to jest Protoewangelia

11.7.7 Umie wyjaśnić na czym polegał grzech pierworodny

11.7.8 Umie wyjaśnić, czym jest Niepokalane Poczęcie

11.7.9 Zna ogólny podział Biblii

11.7.10 Umie wymienić Księgi Nowego Testamentu

11.7.11 Zna etapy powstawania Ewangelii

11.7.12 Wie, co to jest przypowieść i zna treść przynajmniej trzech

11.7.13 Umie porównać paschę Starego Testamentu z Paschą Nowego T

11.7.14 Zna wydarzenia Paschalne

11.7.15 Zna podział Roku liturgicznego

11.7.16 Wie, co to jest Triduum Paschalne

11.7.17 Umie posługiwać się siglami /skrótami/ ksiąg Nowego Testamentu

 

11.8 Po ukończeniu kl. VI ogólnopolskiego programu nr AZ –2-01/ 1 Wezwani przez Boga uczeń:

11.8.1 Zna cnoty kardynalne i wie jak kierować się nimi w życiu

11.8.2 Zna określenie: Wspólnota Kościoła”

11.8.3 Wie, jaką rolę w dziejach Kościoła odegrali apostołowie św. Piotr i Paweł

11.8.4 Zna słowa Prymatu danego św. Piotrowi

11.8.5 Jest świadomy znaczenia chrztu w swoim życiu

11.8.6 Uznaje potrzebę dzieł charytatywnych i osobistego zaangażowania się w nie

11.8.7 Dostrzega wartość rodziny i swojej odpowiedzialności za jej dobro

11.8.8 Zapoznał się z dziedzictwem chrześcijańskiej kultury narodowej

11.8.9 Zna  początki chrześcijaństwa w Polsce

11.8.10 Wie, co zawierają słynne drzwi Gnieźnieńskie

11.8.11 Uznaje potrzebę dawania osobistego świadectwa wiary w swoim środowisku

11.8.12 Zna zasady życia Kościoła

11.8.13 Zna symbole wiary, którymi posługiwali się chrześcijanie w czasach prześladowań

11.8.14 Wie, co to są i do czego służyły katakumby

11.8.15 Zna okoliczności wydania Edyktu Mediolańskiego

11.8.16 Zna poszczególne części Liturgii Mszy świętej

 

11.9 wymagania na poszczególne oceny

11.9.1 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle „Mały katechizm”, bierze czynny udział w katechezie, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, potrafi ją samodzielnie i twórczo wykorzystać, wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy Świętej, nabożeństw, uczestniczy w konkursach religijnych. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych w swojej parafii (oaza, służba liturgiczna itp.)

 

11.9.2 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, posiada znajomość „Małego katechizmu”, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania, bierze czynny udział w katechezie. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy i sprawne posługuje się nimi. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, rekolekcjach szkolnych, przejawia postawę apostolską, wyrażając swą wiarę na zewnątrz. Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia).

 

11.9.3 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość „Małego katechizmu”, przejawia aktywność na katechezie. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie i jest do niej przygotowany.

 

11.9.4 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji. Opanował wiadomości

i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są „luki”. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. Nie regularnie uczęszcza na katechezę. Wykonywanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenie (np. niestaranne prowadzenie zeszytu).

 

11.9.5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w jej prowadzeniu. Zdobyte wiadomości są niewystarczające, aby można było stwierdzić, że posiada podstawową wiedzę religijną. Proste zadania przy niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety. Niechętnie uczestniczy w katechezie, często ją opuszcza, posiada nie uzupełniony i niestaranny zeszyt.
 

 

 

 

 

 

§12

Przedmiotowy system oceniania – kształcenie zintegrowane

 

12.1/P  Obszary aktywności oceniane w ramach edukacji polonistycznej:

      12.1/P uważne słuchanie i przekazywanie treści

      12.1/P2   wypowiedzi ustne

      12.1/P3   recytacja utworów literackich

      12.1/P4   czytanie z przygotowaniem i bez przygotowania

12.1/P5  ciche czytanie ze zrozumieniem

12.1/P6   znajomość lektur

12.1/P7  kształtne pisanie liter i ich prawidłowych połączeń

12.1/P8  poprawne przepisywanie tekstu

12.1/Ppisanie z pamięci

12.1/P10 pisanie ze słuchu

12.1/P11  dłuższe wypowiedzi pisemne

12.1/P12 prace pisemne – sprawdziany

12.1/P13 prace domowe (wybrane przez nauczyciela)

12.1/P14  prace domowe ( informacje z dodatkowych źródeł)

12.1/P15 estetyka zeszytu przedmiotowego

 

12.1/M    Obszary aktywności oceniane w ramach edukacji matematycznej:

12.1/M1   rachunek pamięciowy

12.1/M2   stosowanie w obliczeniach własności działań arytmetycznych

12.1/M3   rozwiązywanie zadań tekstowych

12.1/M4   umiejętności geometryczne

12.1/M5   umiejętności praktyczne

12.1/M6   prace sprawdzające (kartkówki, testy)

12.1/M7   prace domowe

12.1/M8   aktywność na lekcji

12.1/M9   estetyka zeszytu przedmiotowego

 

12.1/S     Obszary aktywności oceniane w ramach edukacji społeczno – przyrodniczej:

12.1/S1    ustna prezentacja wiedzy (wiadomości)

12.1/S2    eksperymenty, doświadczenia, zaangażowanie

12.1/S3    aktywność na zajęciach

12.1/S4    prace sprawdzające

12.1/S5    prace domowe wybrane przez nauczyciela

 

 

 

12.1/A    Obszary aktywności oceniania w ramach aktywności artystycznej:

12.1/A1   słuchanie muzyki

12.1/A2   odtwarzanie akompaniamentów do utworów muzycznych

12.1/A3   tworzenie muzyki (rytm, melodia)

12.1/A4     ruch przy muzyce

12.1/A5   śpiew

12.1/A6   wiadomości z zakresu muzyki

12.1/A7   percepcja dzieł artystycznych

12.1/A8   ekspresja plastyczna

12.1/A9   znajomość podstawowych własności różnych materiałów (wiadomości)

12.1/A10  posługiwanie się prostymi narzędziami

12.1/A11  bezpieczeństwo podczas zajęć

12.1/A12  organizacja pracy

 

12.1/R    Obszary aktywności oceniane w ramach edukacji ruchowej:

12.1/R1   uważne słuchanie i wykonywanie poleceń

12.1/R2   bezpieczeństwo i dyscyplina podczas zajęć

12.1/R3    strój gimnastyczny

12.1/R4   sprawność fizyczna

12.1/R5   zaangażowanie w zajęciach

 

 

 

12.2/P   Kontrolowanie osiągnięć uczniów.

12.2/P Kontrola prac domowych.

12.2/P2 Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów po zakończonej i utrwalonej    

             partii materiału – co najmniej 4 w semestrze.

12.2/P Przyjmuje się  następujące kryteria oceniania.

     poniżej 30% punktów  -  niedostateczny

     od 30% - 49%              -  dopuszczający

     od 50% - 74%              -  dostateczny

     od 75% - 89%              -  dobry

     od 90% - 97%              -  bardzo dobry

     od 98% - 100%            -  celujący (przy ocenie celującej uwzględnione są  

                                                       zadania nietypowe).

12.2/P4 Uczniowie mający trudności w nauce o charakterze dysortograficznym, nie

  otrzymują  oceny z prac klasowych sprawdzających ortografię i interpunkcję.

12.2/P5 Przy ocenianiu uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia 

             PPP – P.

 

 

 

12.2/M    Kontrolowanie osiągnięć uczniów.

12.2/M1   Kontrola prac domowych.

12.2/M2   Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów po zakończonej i utrwalonej    

                partii materiału – co najmniej 4 w semestrze.

12.2/M3    Przyjmuje się  następujące kryteria oceniania.

       poniżej 30% punktów  -  niedostateczny

       od 30% - 49%              -  dopuszczający

       od 50% - 74%              -  dostateczny

       od 75% - 89%              -  dobry

       od 90% - 97%              -  bardzo dobry

       od 98% - 100%            -  celujący (przy ocenie celującej uwzględnione są  

                                                       zadania nietypowe).

12.2/M4  Przy ocenianiu uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia PPP-P.

 

12.2/S     Kontrolowanie osiągnięć uczniów. podanym

12.2/S1    Kontrola prac domowych.

12.2/S2   Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów po zakończonej i utrwalonej    

                partii materiału – co najmniej 2 w semestrze.

12.2/S3    Przyjmuje się  następujące kryteria oceniania.

       poniżej 30% punktów  -  niedostateczny

       od 30% - 49%              -  dopuszczający

       od 50% - 74%              -  dostateczny

       od 75% - 89%              -  dobry

       od 90% - 97%              -  bardzo dobry

       od 98% - 100%            -  celujący (przy ocenie celującej uwzględnione są  

                                                       zadania nietypowe).

12.2/S4  Przy ocenianiu uczniów z dysleksją rozwojową należy uwzględnić zalecenia PPP- P.

 

 

12.2/A     Kontrolowanie osiągnięć uczniów.

12.2/A1    Kontrola efektów działalności artystycznej.

12.2/A2     Przy ocenianiu  uczniów uwzględnić zalecenia PPP-P, wysiłek, wkład pracy i

        zaangażowanie uczniów.

 

12.2/R    Kontrolowanie osiągnięć uczniów.

12.2/R1   Przy ocenianiu uczniów uwzględnić PPP-P oraz zalecenia lekarza.

 

12. 3/P Po ukończeniu klasy I wg „Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy I-III” nr DKW-4014-267/99 z edukacji polonistycznej uczeń powinien:

12. 3/P. 1 kształtnie pisać litery w liniaturze

12. 3/P. 2 dokonać analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej z wykorzystaniem  dźwiękowej budowy wyrazu

12. 3/P. 3 wyróżnić w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

12. 3/P. 4 odpowiedzieć pełnym zdaniem na pytania nauczyciela

12. 3/P. 5 policzyć głoski, litery i sylaby w wyrazie

12. 3/P. 6 dobrać właściwe określenia związane z opisem postępowania, oceną zachowania

12. 3/P. 7 podać wyrazy z daną głoską w nagłosie i wygłosie

12. 3/P. 8 zredagować ustną odpowiedź na temat wysłuchanej treści

12. 3/P. 9 ułożyć zdania do historyjki obrazkowej

12. 3/P. 10 pisać wyrazy i zdania z pamięci

12. 3/P. 11 uzupełnić zdania podanymi wyrazami

12. 3/P. 12 rozumieć czytane wyrazy, zdania, teksty

12. 3/P. 13  układać zdania z rozsypanki wyrazowej

12. 3/P. 14 budować logiczne, zwięzłe wypowiedzi

12. 3/P. 15 odszukać i dopasować treść tekstu do ilustracji

12. 3/P. 16 rozpoznawać rodzaje zdań

12. 3/P. 17 rozumieć pojęcia: litera, głoska, sylaba, wyraz, zdanie, samogłoska, spółgłoska

12. 3/P. 18  rozumieć pojęcia: rzeczownik, czasownik

12. 3/P. 19 znać zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów wielką literą,

                  wymiany ó -o, rz –r,  pisowni zmiękczeń

12. 3/P. 20 znać części listu

12. 3/P. 21 samodzielnie czytać tekst

12. 3/P. 22 zna symbole narodowe Polski: hymn, godło, flaga

 

 

12. 3/P Po ukończeniu klasy I wg „Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy I-III” nr DKW-4014-267/99 z edukacji matematycznej uczeń powinien:

12. 3/M. 1 porównać liczebność zbiorów, porządkować zbiory wg liczebności

12. 3/M. 2 wyodrębniać podzbiory i część wspólną zbiorów

12. 3/M 3 rozpoznawać i nazywać figury geometryczne

12. 3/M. 4 klasyfikuje przedmioty według cech wielkościowych, jakościowych

12. 3/M. 5 klasyfikować figury geometryczne według cech: kolor, kształt, wielkość

12. 3/M. 6 praktycznie posługiwać się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo

12. 3/M. 7 określać wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni   

                 używając słów: na, nad, pod, obok, na zewnątrz, wewnątrz, na wprost, na skos, na 

                 lewo, na prawo

12. 3/M. 8 rozumieć pojęcie liczby

12. 3/M. 9 znać i zapisywać liczby w zakresie 100

12. 3/M. 10 rozkładać liczby na składniki

12. 3/M. 11 znać i stosować znaki: <,>,=

12. 3/M. 12 porównywać liczby i porządkować je rosnąco i malejąco

12. 3/M. 13 potrafić dodawać i odejmować w zakresie 20

12. 3/M. 14 rozwiązywać proste zadania tekstowe

12. 3/M. 15 zaznaczać liczby na osi liczbowej

12. 3/M. 16 czynnościowo obliczać iloczyny w zakresie 20

12. 3/M. 17 odczytywać pełne godziny na zegarze

12. 3/M. 18 znać nazwy dni tygodnia, miesięcy

12. 3/M. 19 potrafi mierzyć miarką centymetrową

12. 3/M. 20 zna pojęcie jednostek: kilogram, centymetr, metr, złoty, grosze

12. 3/M. 21 wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 20

12. 3/M. 22 czynnościowo dzieli odcinki na równe części

 

 

12. 3/S Po ukończeniu klasy I wg „Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy I-III” nr DKW-4014-267/99 z edukacji społeczno-przyrodniczej uczeń powinien:

12. 3/S. 1 nazywać wybrane z otoczenia rośliny ozdobne

12. 3/S. 2 rozpoznawać zwierzęta domowe i hodowlane, podaje ich nazwy

12. 3/S. 3 nazywać produkty przeznaczone na różne posiłki

12. 3/S. 4 wymieniać elementy charakterystyczne dla każdej pory roku

12. 3/S. 5 rozpoznawać i nazywać warzywa w całości i w przekroju

12. 3/S. 6 wiedzieć, że warzywa i owoce są źródłem witamin

12. 3/S. 7 znać budowę ciała psa i kota

12. 3/S. 8 rozpoznawać popularne rasy psów i kotów

12. 3/S. 9 rozumieć znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin

12. 3/S. 10 znać nazwy dni tygodnia i miesięcy

12. 3/S. 11 wiedzieć, jak dbać o higienę ciała

12. 3/S. 12 rozpoznawać drzewa iglaste i liściaste

12. 3/S. 13 znać zwyczaje i tradycje

12. 3/S. 14 rozpoznawać rodzaje krajobrazów

12. 3/S. 15 nazywać i rozróżniać pory roku

12. 3/S. 16 wiedzieć, jak dokarmiać ptaki

12. 3/S. 17 obserwować zjawiska atmosferyczne

12. 3/S. 18 rozumieć znaczenie przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania sportu

12. 3/S. 19 znać obecne i dawne sposoby oświetlenia mieszkań

12. 3/S. 20 znać ptaki powracające na wiosnę

12. 3/S. 21 nazywać narzędzia ogrodnicze i zna ich zastosowanie

12. 3/S. 22 wiedzieć, że 21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi

12. 3/S. 23 znać przyczyny pożarów, wie jak należy zachować ostrożność przy korzystaniu z

                  ognia

12. 3/S. 24 umieć wskazywać na mapie Polski: rzeki, góry, miasta, morze

12. 3/S. 25 wiedzieć, jak zachować się w lesie

 

12. 3/A Po ukończeniu klasy I wg „Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy I-III” nr DKW-4014-267/99 z edukacji artystycznej uczeń powinien:

12.3/A. 1 znać teksty i melodie poznanych piosenek

12. 3/A. 2 reagować na tempo i dynamikę w muzyce

12. 3/A. 3 rozróżniać dźwięki wysokie i niskie

12. 3/A. 4 rozpoznawać instrumenty perkusyjne i ich brzmienie

12. 3/A. 5 rozumieć pojęcie pauzy w muzyce

12. 3/A. 6 wiedzieć, co to jest sala koncertowa i filharmonia

12. 3/A 7 rozpoznawać brzmienie wybranych instrumentów muzycznych

12. 3/A. 8 potrafić zachować się w czasie słuchania muzyki w klasie i na koncercie

12. 3/A. 9 grać na instrumentach niemelodycznych

12. 3/A. 10 rytmicznie wybrzmiewać zdania

12 3/A. 11 rysować kredkami za pomocą kreski

12. 3/A. 12 umieć posługiwać się farbami wodnymi i plakatowymi

12. 3/A. 13 rzeźbić w plastelinie

12. 3/A. 14 projektować i wykonywać formy przestrzenne z pudełek, klocków

12. 3/A. 15 tworzyć rysunki konturowe

12. 3/A. 16 wypełniać kontury

12. 3/A. 17 rozumieć pojęcia: kontur, szablon, galeria

12. 3/A. 18 znać zawody malarz, rzeźbiarz

12. 3/A. 19 potrafić wykonać przedmioty z różnych materiałów ( przyrodniczych,  

                  papierniczych, drewnianych, włókienniczych, tworzyw sztucznych )

12. 3/A. 20 znać podstawowe materiały i ich własności

12. 3/A. 21 umieć bezpiecznie posługiwać się prostymi narzędziami np. nożyczki, nóż, kolec,

                   igła

 

 

12. 3/R Po ukończeniu klasy I wg „Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy I-III” nr DKW-4014-267/99 z edukacji ruchowej uczeń powinien:

12. 3/R. 1 znać i stosować zasady bezpiecznego zachowania się podczas ćwiczeń i zabaw

12. 3/R. 2 respektować zasady obowiązujące w grach i zabawach, reaguje na sygnały

                   dźwiękowe

12. 3/R. 3 aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i grach zespołowych

12. 3/R. 4 rzucać i chwytać piłkę

12. 3/R. 5 biegać na krótkich dystansach

12. 3/R. 6 skakać przez skakankę

 

12.3/P    Po ukończeniu klasy drugiej wg Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

  Edukacji  XXI w. Klasy I – III nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji     

  polonistycznej uczeń powinien:

12.3/P1     swobodnie wypowiadać się na dany temat, poprawnie buduje zdania, które

               tworzą logiczną całość

12.3/P2   recytować z pamięci wiersze z zastosowaniem zmiany siły, tonu głosu i pauz

12.3/P3   czytać cicho ze zrozumieniem

12.3/P4   czytać płynnie z odpowiednią intonacją teksty literackie i podręcznikowe

12.3/P5   czytać z podziałem na role

12.3/P6   pisać swobodne teksty

12.3/P7   zdania budować poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym

12.3/P8   pisać poprawnie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni

12.3/P9   przepisywać teksty powiązane z przepisywaniem i uzupełnianiem

12.3/P10   pisać płynnie, czytelnie, estetycznie

12.3/P11 pisać poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy w ramach poznanego i

               utrwalonego słownictwa

12.3/P12 pisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

12.3/P13 pisać wyrazy z  ó  i  rz  wymiennym

12.3/P14 pisać wyrazy z  rz po spółgłoskach

12.3/P15 pisać wyrazy z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu

12.3/P16 pisać wyrazy z  h

12.3/P17 pisać wyrazy z  ę,  ą  w różnych pozycjach

12.3/P18 pisać liczebniki

12.3/P19 stosować w pisowni wielką literę

12.3/P20 posługiwać się skrótami (ul., nr,  dn.,  p.t., itd., s )

12.3/P21 adresować kopertę

12.3/P22 stosować zwroty grzecznościowe w korespondencji (list, życzenia)

12.3/P23 znać kolejność liter w alfabecie i wykorzystuje je praktycznie

12.3/P24 dzielić wyrazy na sylaby, głoski, litery

12.3/P25 rozpoznawać w wyrazach spółgłoski i samogłoski

12.3/P26 wyróżniać i układa zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące (wykrzyknikowe).

12.3/P27  rozpoznawać w zdaniu rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki

12.3/P28 rozpoznawać liczbę rzeczowników i przymiotników

12.3/P29 słuchać z uwagą swoich rozmówców, dłuższych wypowiedzi nauczycieli i

               kolegów, poleceń nauczyciela

 

 

12.3/M     Po ukończeniu klasy drugiej wg Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

    Edukacji  XXI w. Klasy I – III nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji     

                 matematycznej  uczeń powinien:

12.3/M1    tworzyć zbiory i wyodrębnia w nich podzbiory.

12.3/M2    zapisywać cyframi liczby w zakresie 1000 i odczytuje zapisane liczby.

12.3/M3    wskazać na osi liczbowej miejsca danej liczby.

12.3/M4    wskazać w danej liczbie jedności, dziesiątki i setki.

12.3/M5    porównać liczby w zakresie 1000.

12.3/M6    dodawać i odejmować w zakresie 100 bez przekroczenia i z przekroczeniem progu

                 dziesiątkowego.

12.3/M7    rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem równań typu x + 15 = 48,

                 x-10=37.

12.3/M8    układać zadania tekstowe do ilustracji, działania, równania.

12.3/M9    znać nazwy liczb w mnożeniu i dzieleniu.

12.3/M10   stosować tabliczkę mnożenia w zakresie 30 i odpowiednie przypadki dzielenia.

12.3/M11   stosować praktyczne umowy dotyczące kolejności wykonywania działań w

                wyrażeniach napisanych z nawiasami lub bez nawiasów.

12.3/M12   posługiwać się nazwami dni tygodnia i miesięcy.

12.3/M13   wykonywać proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

12.3/M14   posługiwać się jednostkami czasu zegarowego i ich skrótami.

12.3/M15   wykorzystywać znajomość znaków rzymskich I – XII w pisaniu dat.

12.3/M16   zmierzyć długość przedmiotu, podać wymiary figur geometrycznych (cm, mm)

                i zapisać je w postaci wyrażeń.

12.3/M17   rozpoznawać odcinki prostopadłe, równoległe w otoczeniu, na modelach brył i 

                 figur płaskich.

12.3/M18  wykonać obliczenia z zastosowaniem pieniędzy, zamienić złote na grosze i 

                odwrotnie.

12.3/M19   zapisać w postaci ułamków połowę i ćwiartkę z całości  ½  ;  ¼ .

12.3/M20   zamienić jednostki  ½ m = 50cm, ¼ kg = 25 dag, ½ h = 30 min , ½ doby = 12 h .

 

 

 

 

12.3/S     Po ukończeniu klasy drugiej wg Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

  Edukacji  XXI w. klasy I – III nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji społeczno –

  przyrodniczej uczeń powinien:

12.3/S1   znać narządy zmysłów i ma nawyk dbania o nie

12.3/S2  umieć wymienić i podać charakterystyczne cechy pór roku

12.3/S3  określić rodzaje opadów (deszcz, szron, szadź, śnieg, grad, mgła, rosa)

12.3/S4  interpretować zmiany położenia słońca w ciągu dnia na sklepieniu nieba (pory

              dnia i   nocy,   kierunki świata)

12.3/S5  rozumieć zjawiska krążenia wody w przyrodzie, rozumie potrzebę czystości

              wody.

12.3/S6  filtrować wodę przez bibułę, piasek

12.3/S7  badać właściwości trzech stanów skupienia wody

12.3/S8  rozpoznawać warzywa i znać ich części jadalne

12.3/S9  odróżnić rośliny zielone od krzewów i drzew

12.3/S10 dbać o prawidłowe odżywianie się

12.3/S11 rozumieć potrzebę i mieć nawyk mycia owoców i rąk przed jedzeniem

12.3/S12 prowadzić obserwację ludzi różnych zawodów, naśladować ich pracę i wyrazić

      szacunek dla każdego rodzaju pracy

12.3/S13 rozumieć rolę owadów w zapylaniu roślin

12.3/S14 wymienić części budowy kwiatu

12.3/S15 wyróżnić ssaki, owady, ptaki. Wyróżnić charakterystyczne cechy i części 

             budowy, sposoby rozmnażania się i odżywiania

12.3/S16 prowadzić obserwacje zwierząt w parku, lesie, ogrodzie, polu, na łące w różnych

      porach roku

12.3/S17 wymienić korzyści płynące z hodowli zwierząt

12.3/S18 rozpoznawać niektóre grzyby jadalne i trujące

12.3/S19 wymienić różnice w wyglądzie miasta i wsi

12.3/S20 znać znaczenie niektórych znaków drogowych i ich podział na ostrzegawcze,

     informacyjne, zakazu i nakazu

12.3/S21  znać zasady przechodzenia przez jezdnię i stosuje je

12.3/S22 podróżować i poruszać się bezpiecznie po drogach pojedynczo i w grupie, stosować

              światła odblaskowe

12.3/S23 znać ważne numery telefonów (999, 998, 997)

12.3/S24  wiedzieć, co może być źródłem zanieczyszczenia środowiska

12.3/S25 rozumieć szkodliwe działanie zanieczyszczeń dla zdrowia i środowiska

12.3/S26 pomagać zwierzętom w różnych porach roku

12.3/S27 opiekować się zwierzętami hodowanymi w domu

12.3/S28 uprawiać i pielęgnować rośliny

12.3/S29 rozumieć potrzebę otaczania się zielenią ze względów zdrowotnych i estetycznych

 

 

 

 

12.3A     Po ukończeniu klasy drugiej wg Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

              Edukacji  XXI w. klasy I – III nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji artystycznej

              uczeń powinien:

 

12.3A1   rozpoznawać i określać ze słuchu podstawowe zjawiska akustyczne i muzyczne

a)     odgłosy otoczenia

b)    głosy ludzkie (sopran, alt, tenor, bas)

c)     dźwięki wysokie i niskie, długość tworzenia dźwięku

d)    nastrój i tempo utworu muzycznego

e)     dźwięki różnych instrumentów

f)      wybrane tańce ludowe (krakowiak, polka, polonez)

12.3A2    znać podstawowe formy zapisu muzycznego: nazwy solmizacyjne i literowe,

              wartości  rytmiczne, zapis na pięciolinii, klucz wiolinowy, kreska taktowa, metrum,

              pauza

12.3A3   znać nazwiska kilku kompozytorów

12.3A4   dzielić instrumenty muzyczne na odpowiednie grupy (dęte, strunowe, perkusyjne)

12.3A5   uzupełniać takty na 2/4 , ¾ , 4/4 brakującymi wartościami nut

12.3A6   reagować ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków

12.3A7   brać udział w zabawach i tańcach dziecięcych

12.3A8   dobierać akompaniament do wybranych piosenek

12.3A9   śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego

12.3A10  próbować grać na instrumentach perkusyjnych, flecie prostym

12.3A11  wyróżniać emocje związane z muzyką przy pomocy ruchu, głosu, słów,

               instrumentów

12.3A12  realizować ruchem wartości rytmiczne nut

12.3A13  recytować rytmicznie teksty: słów, zdań, wierszy

12.3A14  dostrzegać związek akompaniamentu z tekstem

12.3A15   wykonać samodzielnie zaprojektowaną pracę

12.3A16  rozróżnić w otoczeniu i stosować w pracach plastycznych kolory podstawowe i

               pochodne

12.3A17  wyrazić stany uczuciowe i nastrój przez odpowiedni dobór barw (ciepłych i 

              zimnych)

12.3A18 postrzegać, oceniać i wyrażać na płaszczyźnie i w bryle wizualne cechy ludzi,

               zwierząt, przedmiotów, zjawisk

12.3A19   ilustrować wybrane utwory literackie i muzyczne

12.3A20  poszukiwać oryginalnych rozwiązań poprzez stosowanie różnorodnych technik

12.3A21    wykorzystywać w  działalności plastycznej wiedzę na temat kształtu, wielkości,

               proporcji, barwy, faktury, sytuacji przestrzennej

12.3A22  znać rodzaje malarstwa, architektury, rzeźby

12.3A23   organizować warsztat własnej pracy posługując się podstawowymi narzędziami i

                materiałami

12.3A24   dobrać materiały i narzędzia odpowiednie do wykonywanej pracy

12.3A25   rozpoznać materiały, których najczęściej używa w swej pracy

12.3A26   fastrygować i szyć ściegiem za igłą

12.3A27   formować drut, folię, karton

12.3A28   wykonywać połączenia rozłączne ( spinacze biurowe, wiązanie) i nierozłączne

        ( zszywanie, sklejanie, zbijanie)

12.3A29   znać budowę roweru

12.3A30   korzystać z prostej informacji technicznej

12.3A31   przestrzegać zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziami przy pracy

12.3A32   przygotować prosty posiłek pamiętając o zasadach higieny

 

 

 

 

 

12.3/R    Po ukończeniu klasy drugiej wg Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

              Edukacji  XXI w. klasy I – III nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji ruchowej

  uczeń powinien:

12.3/R1  dbać o właściwy dobór stroju do odpowiednich pór roku i pogody

12.3/R2  opanować podstawowe formy ruchu jak: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie i

              zstępowanie, czworakowanie, czołganie itp. i posługiwać się nimi w różnych

              sytuacjach życiowych

12.3/R3  mieć nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w czasie zajęć ruchowych i

              czynnościowych w ciągu całego dnia

12.3/R4  znać ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju motorycznego i stosuje je również

             poza  szkołą

12.3/R5  dokonać samooceny rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej

12.3/R6  wykorzystać różne formy aktywności ruchowej w celu rozładowania stresu, napięć

              nerwowych np. spacery, jazda na rowerze, zabawy i gry z piłką, skakanką, taniec

12.3/R7  uczestniczyć w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych

12.3/R8  znać i stosować zasady bezpieczeństwa, reguły gier i zabaw

12.3/R9  umieć zorganizować bezpieczne zabawy w szkole, na boisku, podwórzu

12.3/R10 stosować zasady współdziałania w grupie w czasie gier, zabaw ruchowych

12.3/R11 znać wpływ ćwiczeń ruchowych na utrzymanie prawidłowej postawy ciała

12.3/R12 znać przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych i rowerzystów

 

 

12.3/P  Po ukończeniu klasy trzeciej wg programu „Wczesnoszkolnej Zintegrowanej  Edukacji XXI wieku klasy 1-3” nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji polonistycznej  uczeń powinien:

12.3/P.1.  słuchać z zainteresowaniem czytanego tekstu;

12.3/P.2.  wypowiadać się na dany temat pełnymi zdaniami;

12.3/P.3.  dobierać słownictwo stosownie do rodzaju wypowiedzi;

12.3/P.4.  układać zdania na podstawie ilustracji;

12.3/P.5.  redagować opis z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa;

12.3/P.6.  opowiadać wydarzenia, w których uczestniczył;

12.3/P.7.  ustnie redagować dalszy ciąg opowiadania;

12.3/P.8.  czytać indywidualnie, głośno z jednoczesnym rozumieniem treści;

12.3/P.9.  czytać poprawnie, płynnie i wyraziście (zmiana siły i tonu głosu, tempa czytania,

               stosowanie pauz gramatycznych i logicznych);

12.3/P.10. czytać cicho ze zrozumienie;

12.3/P.11. czytać fragmenty lektur;

12.3/P.12. recytować wiersze;

12.3/P.13. określać nastrój utworu poetyckiego i literackiego;

12.3/P.14. wyodrębnić w utworze postaci i zdarzenia;

12.3/P.15. wyodrębnić postaci główne i drugoplanowe;

12.3/P.16. samodzielnie ustalać kolejność wydarzeń;

12.3/P.17. porządkować plan opowiadania;

12.3/P.18. uzupełniać opowiadanie wskazanymi zwrotami;

12.3/P.19. wyszukiwać fragmentów tekstu na dany temat;

12.3/P.20. formułować pytania i układać odpowiedzi na nie; 

12.3/P.21. dostrzegać w zdarzeniach związki przyczynowo-skutkowe;

12.3/P.22. wypowiadać się na temat zachowania postaci;

12.3/P.23. wymyślać inny tytuł opowiadania;

12.3/P.24. znać strukturę opowiadania;

12.3/P.25. ustalać czas i miejsce akcji utworu;

12.3/P.26. dostrzegać cechy charakterystyczne legendy;

12.3/P.27. wyróżniać w legendzie elementy realistyczne i fantastyczne;

12.3/P.28. znać cechy charakterystyczne sprawozdania;

12.3/P.29. rozwijać zdania, przekształcać zdania pojedyncze na złożone, łączy zdania

                 pojedyncze w złożone; 

12.3/P.30. dopisywać zakończenia zdań;

12.3/P.31. pisać swój adres i adresować kopertę;

12.3/P.32. znać alfabet i porządkować wg niego wyrazy;

12.3/P.33. rozwiązywać zagadki i krzyżówki;

12.3/P.34. redagować wypowiedź w formie listu;

12.3/P.35. podejmować próbę redagowania wypowiedzi w formie zaproszenia;

12.3/P.36. redagować życzenia świąteczne;

12.3/P.37. znać sylwetki wybitnych Polaków;

12.3/P.38. znać zasady stosowania wielkiej litery;

12.3/P.39. wyróżniać samogłoski w sylabach;

12.3/P.40. budować z rozsypanki zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące;

12.3/P.41. znać rodzaje czasopism;

12.3/P.42. tworzyć rodziny wyrazów;

12.3/P.43. dobierać wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym;

12.3/P.44. znać rodzaje zdań, wskazywać je w tekście oraz stosować;

 

12.3/P.45. znać pojęcia: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik , wskazywać je

                 w tekście oraz stosować w wypowiedziach pisemnych i ustnych;

12.3/P.46. wiedzieć, że przymiotniki określają rzeczowniki, dobierać przymiotniki

                 określające bohatera, tworzyć przymiotniki od rzeczowników;

12.3/P.47. znać rodzaj czasownika i odmieniać go przez osoby, liczby i czasy;

12.3/P.48. znać związek między rzeczownikiem, przymiotnikiem i czasownikiem

                 w zakresie liczby, rodzaju i czasu;

12.3/P.49. wiedzieć, kiedy stosuje się poszczególne znaki przestankowe;

12.3/P.50. znać zasadę pisowni cząstki nie z czasownikami i przymiotnikami;

12.3/P.51. znać i stosować zasady pisowni wyrazów z rz i ż oraz z  ó i u  wymiennym i  

                 niewymiennym; 

12.3/P.52. pisać utrwalone wyrazy z: ó, u, ż, rz, h, ch

12.3/P.53. znać i stosować pisownię rzeczowników z zakończeniem: -ów, -ówka, -ówna,;

12.3/P.54. znać i stosować pisownię rzeczowników z końcówką  -arz, -erz ;

12.3/P.55. znać i stosować pisownię wyrazów z –ą i –ę w różnych pozycjach

12.3/P.56. znać i stosować pisownię przymiotników z zakończeniem –szy, -sza ;

12.3/P.57. znać i stosować pisownię rzeczowników z zakończeniem –ia ;

12.3/P.58. wiedzieć, jak sprawdzić pisownię wyrazów z utratą dźwięczności.

 

 

12.3/M  Po ukończeniu klasy trzeciej wg programu „Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

             Edukacji XXI wieku klasy 1-3” nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji

     matematycznej uczeń powinien:

12.3/M.1.  wiedzieć, że za pomocą cyfr 0-9 można zapisać każdą liczbę;

12.3/M.2.  dodawać i odejmować w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

12.3/M.3.  dodawać i odejmować pełne dziesiątki w zakresie 100;

12.3/M.4.  znać różne sposoby dodawania i odejmowania  liczby dwucyfrowej

                 i jednocyfrowej z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100;  

12.3/M.5.  znać różne sposoby dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych

                 z przekroczenie progu dziesiątkowego w zakresie 100;

12.3/M.6.  rozwiązywać proste zadania tekstowe w zakresie 100;

12.3/M.7.  pisać, porównywać i porządkować liczby trzycyfrowe;

12.3/M.8.  dodawać i odejmować pełne dziesiątki w zakresie 1000;

12.3/M.9.  dodawać i odejmować liczby w zakresie 1000, działania różnego typu;

12.3/M.10. rozwiązywać proste zadania tekstowe w zakresie 1000;

12.3/M.11. znać prawo przemienności i łączności dodawania;

12.3/M.12. uzupełniać ciąg liczb;

12.3/M.13. porządkować rosnąco i malejąco liczby czterocyfrowe;

12.3/M.14. rozwiązywać równania przedstawione na grafach;

12.3/M.15. znać pojęcia suma i różnica liczb;

12.3/M.16. stosować dodawanie i odejmowanie pisemne;

12.3/M.17. poznać liczby w zakresie 10 000;

12.3/M.18. poznać liczby pięciocyfrowe;

12.3/M.19. mnożyć i dzielić w zakresie 100;

12.3/M.20. rozumieć zasadę przemienności mnożenia;

12.3/M.21. rozumieć związki dzielenia z mnożeniem;

12.3/M.22. znać zasadę mnożenia i dzielenia liczb przez 1 i 0;

12.3/M.23. rozwiązywać proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie do 100;

12.3/M.24. wykonywać czynnościowo dzielenie z resztą;

12.3/M.25. stosować poznane sposoby rachunkowe na mnożenie i dzielenie do 100;

12.3/M.26. mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe;

12.3/M.27. mnożyć i dzielić pełne dziesiątki;  

12.3/M.28. mnożyć i dzielić liczby sposobem pisemnym w zakresie 100, 1000, 10 000 –

                  różnego typu działania;

12.3/M.29. rozwiązywać proste zadania tekstowe z zakresu mnożenia i dzielenia sposobem

                  pisemnym;  

12.3/M.30. znać pojęcia iloczyn i iloraz liczb;

12.3/M.31. znać i stosować zasady kolejności wykonywania działań z nawiasami i bez

                  nawiasów;

12.3/M.32. rozwiązywać zadania testowe na porównywanie różnicowe i ilorazowe;

12.3/M.33. rozwiązywać zadania łatwe złożone;

12.3/M.34. znać pojęcie milion;

12.3/M.35. poznać pojęcie ułamek i czynnościowo zaznaczać wskazaną część całości;

12.3/M.36. mierzyć długość odcinków w centymetrach;

12.3/M.37. rozpoznawać podstawowe figury geometryczne w tym wielokąty; 

12.3/M.38. mierzyć długość i szerokość figur geometrycznych;

12.3/M.39. obliczyć obwód podstawowych figur geometrycznej;

12.3/M.40. wskazywać i rysować proste i odcinki  prostopadłe i równoległe;

12.3/M.41. rozpoznawać sześcian;

12.3/M.42.  rozwiązywać zadania tekstowe z geometrii;

12.3/M.43. znać i stosować cyfry arabskie i rzymskie;

12.3/M.44. znać monety i banknoty systemu pieniężnego Polski;

12.3/M.45. rozumieć pojęcie wiek ;

12.3/M.46. znać jednostki czasu;

12.3/M.47. wykonywać proste obliczenia kalendarzowe;

12.3/M.48. znać i stosować jednostki masy (gram, dekagram, kilogram, tona); 

12.3/M.49. znać określenia: netto, brutto, tara ;

12.3/M.50. znać pojęcie litr ;

12.3/M.51. wykonywać proste działania na wyrażeniach dwumianowanych;

12.3/M.52. rozwiązywać proste zadania dotyczące: ilości, ceny, wartości ; ,,

12.3/M.53. stosować zdobyte wiadomości w obliczeniach matematycznych.

 

 

12.3/S. Po ukończeniu klasy trzeciej wg programu „Wczesnoszkolnej  Zintegrowanej

            Edukacji XXI wieku klasy 1-3” nr DKW – 4014 – 267/99 z edukacji     

            społeczno – przyrodniczej uczeń powinien:

  

12.3/S.1.  znać symbole narodowe;

12.3/S.2.  wiedzieć, że Kraków to dawna stolica Polski;

12.3/S.3.  rozumieć, dlaczego Polacy świętują dzień 11 XI (Święto Niepodległości);

12.3/S.4.  potrafić zastosować w praktyce poznane zasady ruchu drogowego, wiedzieć od

               czego zależy droga hamowania pojazdu;

12.3/S.5.  respektować reguły i zasady obowiązujące w klasie i szkole;

12.3/S.6.  wiedzieć, jakie informacje zawiera mapa i wskazywać na mapie rzekę Wisłę;

12.3/S.7.  wiedzieć, co to jest skansen i jakie ma znaczenie;

12.3/S.8.  wiedzieć, w jaki sposób zapisywać wyniki obserwacji;

12.3/S.9.  znać formy ochrony przyrody;

12.3/S.10. znać zagrożenia środowiska oraz wiedzieć, w jaki sposób można je

                 eliminować;

12.3/S.11. znać niektóre zwierzęta i rośliny chronione w Polsce;

12.3/S.12. znać pierwsze wiosenne kwiaty chronione;

12.3/S.13. znać warstwy roślinności w lesie, rolę ściółki i próchnicy, zwierzęta leśne;

12.3/S.14. rozumieć współzależność pokarmową organizmów;

12.3/S.15. znać cechy charakterystyczne płazów, gadów, ryb i ptaków;

12.3/S.16. poznać fazy rozwoju zwierząt;

12.3/S.17. znać cykl rozwoju rośliny zielnej;

12.3/S.18. rozróżniać rośliny zbożowe oraz znać rośliny i zwierzęta żyjące w polu;

12.3/S.19. znać prace polowe, narzędzia i maszyny rolnicze;

12.3/S.20. znać produkty pochodzenia roślinnego;

12.3/S.21. wiedzieć, że woda występuje w trzech stanach skupienia i jak powstaje deszcz;

12.3/S.22. wiedzieć, jakie znaczenie ma woda w życiu roślin, zwierząt i ludzi;

12.3/S.23. rozumieć konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym;

12.3/S.24. znać funkcjonowanie i potrzeby swojego organizmu;

12.3/S.25. rozumieć potrzebę spożywania produktów mlecznych;

12.3/S.26. znać zasady racjonalnego odżywiania się;

12.3/S.27. znać zasady dbania o wzrok;

12.3/S.28. wiedzieć, jakie zastosowanie ma komputer i znać zasady korzystania z komputera;

12.3/S.29. wiedzieć, do czego wykorzystywany jest węgiel;

12.3/S.30. znać zwyczaje związane z Wigilią i Wielkanocą;

12.3/S.31. znać tradycje związane z Nowym Rokiem i Prima Aprilisem;

12.3/S.32. wiedzieć, w jaki sposób zachować się w kinie;

12.3/S.33. wzbogacać słownictwo związane z transportem wodnym, powietrznym, lądowym.

 

 

12.3/R  Po ukończeniu klasy trzeciej wg programu „ Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

             Edukacji XXI wieku klasy 1-3” z edukacji ruchowej uczeń powinien:

 

12.3/R.1.  doskonalić szybkość, koordynację, skoczność, zręczność i siłę; 

12.3/R.2.  wykonywać ćwiczenia rozwijające fizycznie i sprawiające radość;

12.3/R.3.  rozwijać cechy sprawnościowo-motoryczne;

12.3/R.4.  reagować szybko na sygnał;

12.3/R.5.  ćwiczyć celność rzutu;

12.3/R.6.  oceniać intensywność wysiłku podczas marszobiegu;

12.3/R.7.  rozwijać swoją zręczność i siłę poprzez zabawy na świeżym powietrzu;

12.3/R.8.  sprawdzać swoje umiejętności w pokonywaniu toru przeszkód;

12.3/R.9.  sprawnie łapać i rzucać różne przedmioty;

12.3/R.10. sprawnie wykonywać zbiórki;

12.3/R.11. potrafić korzystać ze sprzętu gimnastycznego;

12.3/R/12. wymyślać ciekawe ćwiczenia gimnastyczne z nietypowymi przyborami

                  i chętnie ćwiczyć przy muzyce; 

12.3/R.13. wykonywać przewrót w tył;

12.3/R.14. poznać różne rodzaje dyscyplin sportowych;

12.3/R.15. wiedzieć, że igrzyska olimpijskie są największą imprezą sportową na świecie

                  oraz dostrzegać sportowe osiągnięcia Polaków;

12.3/R.16. wykonywać rzuty na odległość i potrafić dokonać pomiaru;

12.3/R.17. chętnie uczestniczyć w zespołowych zabawach ruchowych, respektować zasady

                 gry i wiedzieć od czego zależy powodzenie zabawy;

12.3/R.18. znać rodzaje piłek;

12.3/R.19. poznać i doskonalić elementy minipiłki nożnej i ręcznej oraz doskonalić

                  elementy minikoszykówki; 

12.3/R.20. potrafić współdziałać w zespole, chętnie rywalizować w celu osiągnięcia

                 lepszych wyników sportowych, umieć prawidłowo reagować na sukcesy

                 i porażki;

12.3/R.21. przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

                 w budynku i poza nim;

12.3/R.22. potrafić zaplanować czynny wypoczynek na każdą porę roku;

12.3/R.23. rozumieć związek ruchu ze zdrowiem.

12.3/R.24. wiedzieć na czym polega właściwe zachowanie kibica.

 

 

12.3/A  Po ukończeniu klasy trzeciej wg programu „Wczesnoszkolnej Zintegrowanej

            Edukacji XXI wieku klas 1-3” z edukacji artystycznej uczeń powinien:

            

12.3/A.1.  śpiewać poprawnie pod względem dynamicznym, oddechowym i wokalnym;

12.3/A.2.  chętnie śpiewać popularne piosenki i kolędy;

12.3/A.3.  śpiewać piosenki z taktowaniem na dwa i cztery;

12.3/A.4.  śpiewać i grać na fletach lub dzwonkach  legato i staccato;

12.3/A.5.  śpiewać z akompaniamentem w rytmie ćwiećnut;

12.3/A.6.  śpiewać stosując nazwy solmizacyjne;

12.3/A.7.  grać na dzwonkach lub flecie utwór wg zapisu nutowego

12.3/A.8.  zapisać gamę c-dur na pięciolini oraz stosować właściwe nazwy solmizacyjne nut

                 i nazwy literowe;

12.3/A.9.  słuchać w skupieniu różnych utworów muzycznych;

12.3/A.10. układać melodię do podanego rytmu;

12.3/A.11. tworzyć akompaniament perkusyjny do piosenki, rytm do tekstu, rytm w

                 podanym metrum;

12.3/A.12. potrafić prowadzić dialog muzyczny;

12.3/A.13. rozpoznać nastrój utworu muzycznego, dostrzegać związek tekstu z muzyką;

12.3/A.14. wyrażać swoje odczucia poprzez taniec, a ruchem nastrój utworu muzycznego;

12.3/A.15. improwizować ruchem piosenkę;

12.3/A.16. potrafić wykonać podstawowe kroki oberka i trojaka oraz tańczyć walczyka;

12.3/A.17. reagować ruchem na zmiany dynamiki, wczuwać się w nastrój muzyki;

12.3/A.18. chętnie uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych;

12.3/A.19. znać rolę b-mola w zapisie nutowym;

12.3/A.20. rozpoznawać różne instrumenty smyczkowe, strunowe, dęte;

12.3/A.21. znać układ zamknięty i otwarty kompozycji plastycznej;

12.3/A.22. potrafić przedstawić środkami malarskimi ciekawe wydarzenie, cechy

                  charakterystyczne wyglądu, swoje wrażenia inspirowane utworami literackimi,

                  zmienność dynamiki utworu muzycznego natężeniem barwy;

         12.3/A.23. znać kilka nazwisk sławnych malarzy i ich dzieła;

12.3/A.24. rozwijać swoją twórczą wyobraźnię, pomysłowość i inwencję twórczą;

12.3/A.25. próbować uwzględniać proporcję, wielkość, perspektywę i ruch;

12.3/A.26. rozróżniać faktury powierzchni i stosować je w swoich pracach;

12.3/A.27. tworzyć układy abstrakcyjne, stosując określone techniki plastyczne;

12.3/A.28. zaprojektować znak graficzny i wykonać pracę graficzną;

12.3./A.29. zaprojektować strój na określony temat;

12.3/A.30. wykorzystać różne techniki do ozdobienia przedmiotu;

12.3/A.31. projektować witraże;

 

12.3/A.32. korzystać z instrukcji i planu działania przy wykonywaniu przedmiotu;

12.3/A.33. oszczędnie gospodarować materiałem;

12.3/A.34. dbać o staranne wykonanie pracy i porządek na stanowisku pracy;

12.3/A.35. rozróżniać podstawowe materiały papiernicze i stosować różne sposoby

                 łączenia go;

12.3/A.36. potrafić dobierać materiały do tworzonej pracy przestrzennej i stosować

                  różne połączenia oraz znać połączenia rozłączne i nierozłączne;

12.3/A.37. zaprojektować i wykonać przestrzenną formę użytkową z zastosowaniem

                  kompozycji otwartej oraz płaską formę użytkową z zastosowaniem

                  kompozycji otwartej i zamkniętej;

12.3/A.38. projektować bezpieczne drogi;

12.3/A29. wykonać rzeźbę z masy solnej lub plasteliny;

12.3/A.30. wykonać stemple z ziemniaka, zrobić odbitki, zaprojektować wzór tkaniny;

12.3/A.31. zaprojektować okładkę do książki;

12.3/A.32. potrafić fastrygować i szyć na okrętkę;

12.3/A.33. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pracy .               

 

STRONA GŁÓWNA